Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

22-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Krutika nakshtra.
Vishkambha yoga
Baalava karana
Sun rise 6.30, Sun set 6.38
Rahu kala 1.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


misc > Panchanga_Shravana_2018Mar18.mp4
18-Mar-2018
Panchanga_Shravana_2018Mar18 (9.9 MB, 272 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_4.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_4 (41.9 MB, 210 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_2.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_2 (24.9 MB, 138 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_5.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_5 (26.2 MB, 100 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14 (32.4 MB, 111 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_4.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_4 (23.7 MB, 107 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_3.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_3 (24.1 MB, 190 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_3.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_3 (17.3 MB, 102 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_2.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_2 (13.4 MB, 113 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_3.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_3 (41.9 MB, 113 downloads)