Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

29-06-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Uttaraayana.
Greeshma rutu.
Jyeshta maasa.
Krishna paksha
Dashami thiti
Budha vara – somya vaasara.
Ashwini nakshtra.
Atiganda yoga
Vanik karana
Sun rise 5.57 Sun set 7.04
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


misc > Quotes_2016Jun28.jpg
28-Jun-2016
Quotes_2016Jun28 (14.1 KB, 100 downloads)

chaturdashi_mysore_ > Chaturdashi_Mysore_2016Jun25.mp4
25-Jun-2016
Chaturdashi_Mysore_2016Jun25 (23.9 MB, 136 downloads)

phalavidu_baldudake_mysore_ > Phalavidu_Baldudake_Mysore_2016Jun24_2.mp4
24-Jun-2016
Phalavidu_Baldudake_Mysore_2016Jun24_2 (11.6 MB, 193 downloads)

phalavidu_baldudake_mysore_ > Phalavidu_Baldudake_Mysore_2016Jun24.mp4
24-Jun-2016
Phalavidu_Baldudake_Mysore_2016Jun24 (11.7 MB, 154 downloads)

chaturdashi_mysore_ > Chaturdashi_Mysore_2016Jun24.mp4
24-Jun-2016
Chaturdashi_Mysore_2016Jun24 (18.3 MB, 97 downloads)

misc > Chintane_Mysore_2016Jun23.m4a
23-Jun-2016
Chintane_Mysore_2016Jun23 (5.4 MB, 139 downloads)

misc > Chintane_Mysore_2016Jun22.mp4
22-Jun-2016
Chintane_Mysore_2016Jun22 (9.5 MB, 127 downloads)

phalavidu_baldudake_mysore_ > Phalavidu_Baldudake_Mysore_2016Jun18.mp4
22-Jun-2016
Phalavidu_Baldudake_Mysore_2016Jun18 (11.6 MB, 193 downloads)

chaturdashi_mysore_ > Chaturdashi_Mysore_2016Jun22.mp4
22-Jun-2016
Chaturdashi_Mysore_2016Jun22 (16.8 MB, 91 downloads)

chakrabja_mandala_mysore_ > Chakrabja_Mandala_Mysore_2016Jun21.mp4
21-Jun-2016
Chakrabja_Mandala_Mysore_2016Jun21 (13.6 MB, 94 downloads)