Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

01-10-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Shani vara – stira vaasara.
Hastha nakshtra.
Brahma yoga
Kimstughna karana
Sun rise 6.17 Sun set 6.16
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


devara_nama > Devara_Nama_2016Sep30.aac
30-Sep-2016
Devara_Nama_2016Sep30 (2.4 MB, 44 downloads)

bhagavata_dwaraka > Bhagavata_Dwaraka_2016Sep30_2.mp4
30-Sep-2016
Bhagavata_Dwaraka_2016Sep30_2 (14.5 MB, 40 downloads)

bhagavata_dwaraka > Bhagavata_Dwaraka_2016Sep30.mp4
30-Sep-2016
Bhagavata_Dwaraka_2016Sep30 (7.0 MB, 23 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Sep29.mp3
29-Sep-2016
Devara_Nama_2016Sep29 (5.5 MB, 53 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Sep29.aac
29-Sep-2016
Devara_Nama_2016Sep29 (1.8 MB, 48 downloads)

bhagavata_dwaraka > Bhagavata_Dwaraka_2016Sep29_2.mp4
29-Sep-2016
Bhagavata_Dwaraka_2016Sep29_2 (27.4 MB, 34 downloads)

bhagavata_dwaraka > Bhagavata_Dwaraka_2016Sep29.mp4
29-Sep-2016
Bhagavata_Dwaraka_2016Sep29 (21.8 MB, 54 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Sep28.aac
28-Sep-2016
Devara_Nama_2016Sep28 (2.4 MB, 77 downloads)

bhagavata_dwaraka > Bhagavata_Dwaraka_2016Sep28_3.mp4
28-Sep-2016
Bhagavata_Dwaraka_2016Sep28_3 (18.8 MB, 61 downloads)

misc > Dwarakadheesh_Krishna_2016Sep27_6.jpg
28-Sep-2016
Dwarakadheesh_Krishna_2016Sep27_6 (378.5 KB, 56 downloads)