Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

29-04-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitraa maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Shukru vara – bhargava vaasara.
Uttara ashada nakshtra.
Saadhya yoga
Bava karana
Sun rise 6.03 Sun set 6.46
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


chaturdashi_chintane > Chaturdashi_Chintane_Kannada_2016Mar24_2.pdf
24-Mar-2016
Chaturdashi_Chintane_Kannada_2016Mar24_2 (124.2 KB, 238 downloads)

chaturdashi_chintane > Chaturdashi_Chintane_Devanagari_2016Mar24_2.pdf
24-Mar-2016
Chaturdashi_Chintane_Devanagari_2016Mar24_2 (311.3 KB, 62 downloads)

chaturdashi_chintane > Chaturdashi_Chintane_Telugu_2016Mar24_2.pdf
24-Mar-2016
Chaturdashi_Chintane_Telugu_2016Mar24_2 (169.1 KB, 65 downloads)

chaturdashi_chintane > Chaturdashi_Chintane_Tamil_2016Mar24_2.pdf
24-Mar-2016
Chaturdashi_Chintane_Tamil_2016Mar24_2 (214.5 KB, 124 downloads)

misc > Instructions_To_Read_Tamil_In_The_App_2016Apr27.pdf
27-Apr-2016
Instructions_To_Read_Tamil_In_The_App_2016Apr27 (28.2 KB, 21 downloads)

bhagavata_3_skandha_vyasaraja_mutt > Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Mar16_2.mp4
22-Apr-2016
Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Mar16_2 (6.8 MB, 136 downloads)

aakhyana > Sri_Akhyana_2016Apr22.mp4
22-Apr-2016
Sri_Akhyana_2016Apr22 (12.6 MB, 107 downloads)

bhagavata_3_skandha_vyasaraja_mutt > Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Apr20.mp4
20-Apr-2016
Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Apr20 (10.0 MB, 115 downloads)

aakhyana > Sri_Aakhyana_2016Apr20.mp4
20-Apr-2016
Sri_Aakhyana_2016Apr20 (9.5 MB, 72 downloads)

misc > Chintane_2016Mar16.mp4
20-Apr-2016
Chintane_2016Mar16 (15.7 MB, 149 downloads)