Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

19-03-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Soma – indu vaasara
Revathi nakshtra.
Brahma yoga
Koulava karana
Sun rise 6.32, Sun set 6.38
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


misc > Panchanga_Shravana_2018Mar18.mp4
18-Mar-2018
Panchanga_Shravana_2018Mar18 (9.9 MB, 132 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_4.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_4 (41.9 MB, 201 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_2.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_2 (24.9 MB, 132 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_5.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_5 (26.2 MB, 95 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14 (32.4 MB, 102 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_4.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_4 (23.7 MB, 96 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_3.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_3 (24.1 MB, 176 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_3.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_3 (17.3 MB, 92 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_2.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_2 (13.4 MB, 104 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_3.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_3 (41.9 MB, 106 downloads)