Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

22-04-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Vasantha rutu.
Vaishakha maasa.
Shukla paksha
Saptami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Punarvasu nakshtra.
Sukarma & Druti yoga
Garaja karana
Sun rise 6.07, Sun set 6.44
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


pratharanhika_by_sandhya_badarinath > Pratharanhika_2018Apr18.mp3
18-Apr-2018
Pratharanhika_2018Apr18 (31.0 MB, 162 downloads)

misc > Ramayana_Ramaseva_Mandali_2018Apr17.mp4
17-Apr-2018
Ramayana_Ramaseva_Mandali_2018Apr17 (10.6 MB, 107 downloads)

misc > Ramayana_Ramaseva_Mandali_2018Apr16.mp4
16-Apr-2018
Ramayana_Ramaseva_Mandali_2018Apr16 (10.5 MB, 157 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Apr10.mp4
11-Apr-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Apr10 (7.1 MB, 123 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Apr10.mp4
11-Apr-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Apr10 (6.6 MB, 63 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Apr08.mp4
08-Apr-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Apr08 (8.3 MB, 107 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Apr08.mp4
08-Apr-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Apr08 (7.9 MB, 68 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Apr07.mp4
08-Apr-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Apr07 (8.5 MB, 93 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Apr07.mp4
08-Apr-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Apr07 (7.6 MB, 73 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Apr06.mp4
06-Apr-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Apr06 (7.1 MB, 140 downloads)