Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

23-02-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Uttaranayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Guru vara – bhruhaspathi vaasara.
Uttara ashada nakshtra.
Vyatipaat yoga
Koulava karana
Sun rise 6.49 Sun set 6.32
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb22_2.mp4
22-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb22_2 (21.0 MB, 20 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb22.mp4
22-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb22 (20.5 MB, 46 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21_3.mp4
21-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21_3 (2.1 MB, 50 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21_2.mp4
21-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21_2 (12.7 MB, 41 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21.mp4
21-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21 (22.0 MB, 48 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20_3.mp4
20-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20_3 (5.7 MB, 62 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20_2.mp4
20-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20_2 (14.9 MB, 49 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20.mp4
20-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20 (19.0 MB, 54 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb19_2.mp4
19-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb19_2 (16.4 MB, 67 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb19.mp4
19-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb19 (28.1 MB, 80 downloads)