Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

12-11-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Soma – indu vaasara
Purva ashada nakshtra.
Druti yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – panchami
Sun rise 6.30, Sun set 05.53
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Deepavali > Deepavali_chintane_2018Nov06.mp4
06-Nov-2018
Deepavali_chintane_2018Nov06 (3.7 MB, 80 downloads)

bhagavata > test_2018Nov03.png
03-Nov-2018
test_2018Nov03 (922.4 KB, 59 downloads)

Gopala_dasara_suladi_sankapur > Gopaladasara_suladi_sankapur_2018Nov02.mp4
02-Nov-2018
Gopaladasara_suladi_sankapur_2018Nov02 (8.9 MB, 84 downloads)

youtube_live > Bhagavata_10_Skandha_Raichur_2018Oct26.mp3
28-Oct-2018
Bhagavata_10_Skandha_Raichur_2018Oct26 (42.8 MB, 50 downloads)

youtube_live > Kurnool_Achar_App_Walkthrough_2018Oct27.mp3
28-Oct-2018
Kurnool_Achar_App_Walkthrough_2018Oct27 (5.9 MB, 59 downloads)

youtube_live > Bhajane_Sankapura_2018Oct27.mp3
28-Oct-2018
Bhajane_Sankapura_2018Oct27 (14.2 MB, 42 downloads)

youtube_live > Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct28.mp3
28-Oct-2018
Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct28 (55.1 MB, 38 downloads)

youtube_live > Gopaladasara_Suladigalu_Sankapur_2018Oct28.mp3
28-Oct-2018
Gopaladasara_Suladigalu_Sankapur_2018Oct28 (27.1 MB, 32 downloads)

youtube_live > Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct27_2.mp3
28-Oct-2018
Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct27_2 (73.0 MB, 34 downloads)

youtube_live > Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct27_1.mp3
28-Oct-2018
Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct27_1 (29.7 MB, 40 downloads)