Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

19-08-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Anuradha nakshtra.
Indra yoga
Baalava karana
Sun rise 6.11, Sun set 6.50
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


dashamaskandha_mysore > Dashamaskandha_Mysore_2018Aug18.mp4
18-Aug-2018
Dashamaskandha_Mysore_2018Aug18 (6.5 MB, 14 downloads)

venkatesha_mahatmya_mysore > Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug18.mp4
18-Aug-2018
Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug18 (6.8 MB, 13 downloads)

phalavidu_baldudake_mysore_ > Phalavidu_Baldudake_Mysore_2018Aug18.mp4
18-Aug-2018
Phalavidu_Baldudake_Mysore_2018Aug18 (9.0 MB, 14 downloads)

shodashi_mysore > Shodashi_Mysore_2018Aug18.mp4
18-Aug-2018
Shodashi_Mysore_2018Aug18 (16.7 MB, 66 downloads)

dashamaskandha_mysore > Dashamaskandha_Mysore_2018Aug17.mp4
17-Aug-2018
Dashamaskandha_Mysore_2018Aug17 (5.7 MB, 40 downloads)

venkatesha_mahatmya_mysore > Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug17.mp4
17-Aug-2018
Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug17 (7.1 MB, 37 downloads)

phalavidu_baldudake_mysore_ > Phalavidu_Baldudake_Mysore_2018Aug17.mp4
17-Aug-2018
Phalavidu_Baldudake_Mysore_2018Aug17 (6.9 MB, 38 downloads)

shodashi_mysore > Shodashi_Mysore_2018Aug17.mp4
17-Aug-2018
Shodashi_Mysore_2018Aug17 (15.7 MB, 57 downloads)

dashamaskandha_mysore > Dashamaskandha_Mysore_2018Aug16.mp4
16-Aug-2018
Dashamaskandha_Mysore_2018Aug16 (5.8 MB, 56 downloads)

venkatesha_mahatmya_mysore > Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug16.mp4
16-Aug-2018
Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug16 (7.7 MB, 60 downloads)