Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

01-06-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Vaishakha maasa.
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Budha vara – somya vaasara.
Revati nakshtra.
Ayushmaan & Soubhagya yoga
Bava karana
Sun rise 5.53 Sun set 6.57
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


upasana_suladi > Upasana_Suladi_2016May31.mp4
31-May-2016
Upasana_Suladi_2016May31 (12.5 MB, 41 downloads)

misc > Chintane_2016May28_2.mp4
28-May-2016
Chintane_2016May28_2 (14.0 MB, 157 downloads)

misc > Chintane_2016May28.mp4
28-May-2016
Chintane_2016May28 (14.2 MB, 124 downloads)

misc > Chintane_2016May25.mp4
25-May-2016
Chintane_2016May25 (16.7 MB, 199 downloads)

misc > Chintane_2016May23.mp4
23-May-2016
Chintane_2016May23 (6.8 MB, 254 downloads)

bhagavata_bhandarakeri > Bhagavata_Bhandarakeri_2016May19.mp4
19-May-2016
Bhagavata_Bhandarakeri_2016May19 (35.7 MB, 232 downloads)

sri_harikathamruta_sara_bhandarakeri > Sri_Harikathamruta_Sara_Bhandarakeri_2016May18.mp4
18-May-2016
Sri_Harikathamruta_Sara_Bhandarakeri_2016May18 (7.2 MB, 189 downloads)

bhagavata_bhandarakeri > Bhagavata_Bhandarakeri_2016May18_4.mp4
18-May-2016
Bhagavata_Bhandarakeri_2016May18_4 (26.4 MB, 114 downloads)

misc > Dwadashi_Vrata_Mahime_2016May18.mp4
18-May-2016
Dwadashi_Vrata_Mahime_2016May18 (9.0 MB, 235 downloads)

bhagavata_bhandarakeri > Bhagavata_Bhandarakeri_2016May18_3.mp4
18-May-2016
Bhagavata_Bhandarakeri_2016May18_3 (19.2 MB, 94 downloads)