Daily Pravachana

Recent Messages > Panchangamu :

29-04-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsaramu
Uttaranayanamu
Vasantha rutuvu.
Vaishakha maasamu
Shukla pakshamu
Thruthiya thiti
Shani varamu – stira varamu
Rohini nakshtramu
Shobhana yogamu
Garaja karanamu
Sun rise 6.03, Sun set 6.46
Rahu kalamu 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


tantrasara_sangraha > Tantrasara_Sangraha_2017Apr27.mp4
27-Apr-2017
Tantrasara_Sangraha_2017Apr27 (15.8 MB, 60 downloads)

tantrasara_sangraha > Tantrasara_Sangraha_2017Apr26.mp4
26-Apr-2017
Tantrasara_Sangraha_2017Apr26 (16.1 MB, 78 downloads)

tantrasara_sangraha > Tantrasara_Sangraha_2017Apr25.mp4
26-Apr-2017
Tantrasara_Sangraha_2017Apr25 (17.3 MB, 95 downloads)

misc > Chintane_tantrasara_Sangraha_2017Apr26.mp4
26-Apr-2017
Chintane_tantrasara_Sangraha_2017Apr26 (16.1 MB, 66 downloads)

misc > Chintane_tantrasara_Sangraha_2017Apr25.mp4
25-Apr-2017
Chintane_tantrasara_Sangraha_2017Apr25 (17.3 MB, 117 downloads)

misc > Chintane_2017Apr23.mp4
23-Apr-2017
Chintane_2017Apr23 (21.3 MB, 184 downloads)

teertha_kshetra_suladi > Tirupati_Yatre_Suladi_2017Apr20.mp4
20-Apr-2017
Tirupati_Yatre_Suladi_2017Apr20 (42.5 MB, 206 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2017Apr14.mp4
15-Apr-2017
Devara_Nama_2017Apr14 (8.9 MB, 252 downloads)

ramayana_telugu_vizag > Ramayanamu_Vizag_2017Mar30.mp4
11-Feb-2017
Ramayanamu_Vizag_2017Mar30 (19.2 MB, 21 downloads)

ramayana_telugu_vizag > Ramayanamu_Vizag_2017Apr05.mp4
16-Feb-2017
Ramayanamu_Vizag_2017Apr05 (16.9 MB, 19 downloads)