Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

20-01-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Uttaranayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shukru vara – bhargava vaasara.
Swathi nakshtra.
Druti yoga
Koulava karana
Sun rise 7.00 Sun set 6.17
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


misc > Sri_Gopala_Dasara_Chintane_2017Jan20.mp4
20-Jan-2017
Sri_Gopala_Dasara_Chintane_2017Jan20 (14.2 MB, 61 downloads)

misc > Sri_Varadarajaru_kanchi_2017Jan18.jpg
18-Jan-2017
Sri_Varadarajaru_kanchi_2017Jan18 (122.7 KB, 19 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_23.mp3
18-Jan-2017
Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_23 (1.1 MB, 87 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_22.mp3
18-Jan-2017
Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_22 (1.7 MB, 60 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_21.mp3
18-Jan-2017
Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_21 (2.3 MB, 45 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_20.mp3
18-Jan-2017
Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_20 (1.9 MB, 33 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_19.mp3
18-Jan-2017
Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_19 (1.6 MB, 34 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_18.mp3
18-Jan-2017
Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_18 (1.8 MB, 32 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_17.mp3
18-Jan-2017
Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_17 (6.4 MB, 32 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_16.mp3
18-Jan-2017
Devara_Nama_By_Late_Sri_Khajandar_Raghanna_raichur_2017Jan17_16 (6.0 MB, 33 downloads)