Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

23-10-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Krishna paksha
Ashtami thiti
Bhanu vara – aditya vaasara.
Pushya nakshtra.
Saadya yoga
Koulava karana
Sun rise 6.22 Sun set 6.01
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


devara_nama > Devara_Nama_2016Oct22.mp3
23-Oct-2016
Devara_Nama_2016Oct22 (10.8 MB, 2 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Oct21_6.aac
23-Oct-2016
Devara_Nama_2016Oct21_6 (6.5 MB, 1 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Oct21_5.aac
23-Oct-2016
Devara_Nama_2016Oct21_5 (3.1 MB, 1 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Oct21_4.aac
23-Oct-2016
Devara_Nama_2016Oct21_4 (2.9 MB, 1 downloads)

chaturdashi_mysore_ > Chaturdashi_Mysore_2016Oct22.mp4
23-Oct-2016
Chaturdashi_Mysore_2016Oct22 (19.7 MB, 3 downloads)

bhagavata > Dashama_Skandha_Mysore_2016Oct22.mp4
23-Oct-2016
Dashama_Skandha_Mysore_2016Oct22 (10.6 MB, 1 downloads)

phalavidu_baldudake_mysore_ > Phalavidu_Baldudake_Mysore_2016Oct22.mp4
23-Oct-2016
Phalavidu_Baldudake_Mysore_2016Oct22 (8.4 MB, 2 downloads)

venkatesha_mahatmya_mysore > Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2016Oct22_2.mp4
23-Oct-2016
Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2016Oct22_2 (7.3 MB, 5 downloads)

venkatesha_mahatmya_mysore > Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2016Oct22.mp4
23-Oct-2016
Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2016Oct22 (8.4 MB, 2 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Oct21_3.aac
21-Oct-2016
Devara_Nama_2016Oct21_3 (6.5 MB, 100 downloads)