Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

20-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Shani – stira vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Ganda yoga
Bhadhra karana
Sun rise 6.21, Sun set 06.03
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


srinivasa_kalyana_bhavishyottara_purana > Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct18.mp4
18-Oct-2018
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct18 (8.9 MB, 52 downloads)

sri_venkatesha_mahatmya_aditya_purana_antargata_ > Sri_Venkatesha_Mahtmya_adityapurana_Antargata_2018Oct18.mp4
18-Oct-2018
Sri_Venkatesha_Mahtmya_adityapurana_Antargata_2018Oct18 (8.4 MB, 30 downloads)

sri_venkatesha_mahatmya_skandapurana_antargata_ > Sri_Venkatesha_Mahatmya_skanda_Purana_Antargata_2018Oct18.mp4
18-Oct-2018
Sri_Venkatesha_Mahatmya_skanda_Purana_Antargata_2018Oct18 (7.3 MB, 35 downloads)

srinivasa_kalyana_bhavishyottara_purana > Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct17.mp4
17-Oct-2018
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct17 (11.5 MB, 75 downloads)

sri_venkatesha_mahatmya_bramhanda_purana > Sri_Venkatesha_Mahatmya_Bramhanda_Purana_2018Oct17.mp4
17-Oct-2018
Sri_Venkatesha_Mahatmya_Bramhanda_Purana_2018Oct17 (8.9 MB, 43 downloads)

sri_venkatesha_mahatmya_skandapurana_antargata_ > Sri_Venkatesha_Mahatmya_skanda_Purana_Antargata_2018Oct17.mp4
17-Oct-2018
Sri_Venkatesha_Mahatmya_skanda_Purana_Antargata_2018Oct17 (7.7 MB, 42 downloads)

srinivasa_kalyana_bhavishyottara_purana > Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct16.mp4
16-Oct-2018
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct16 (10.4 MB, 96 downloads)

sri_venkatesha_mahatmya_bramhanda_purana > Sri_Venkatesha_Mahatmya_Bramhanda_Purana_2018Oct16.mp4
16-Oct-2018
Sri_Venkatesha_Mahatmya_Bramhanda_Purana_2018Oct16 (7.3 MB, 48 downloads)

sri_venkatesha_mahatmya_skandapurana_antargata_ > Sri_Venkatesha_Mahatmya_skanda_Purana_Antargata_2018Oct16.mp4
16-Oct-2018
Sri_Venkatesha_Mahatmya_skanda_Purana_Antargata_2018Oct16 (7.0 MB, 70 downloads)

srinivasa_kalyana_bhavishyottara_purana > Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct15.mp4
15-Oct-2018
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct15 (9.9 MB, 98 downloads)