Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

25-03-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Uttaranayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Dwadashi thiti
Shani vara – stira vaasara.
Dhanishta nakshtra.
Saadya yoga
Taitila karana
Sun rise 6.27, Sun set 6.39
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar22.mp4
23-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar22 (13.2 MB, 45 downloads)

bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar21.mp4
21-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar21 (26.7 MB, 41 downloads)

bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar20_2.mp4
21-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar20_2 (12.9 MB, 30 downloads)

bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar20.mp4
20-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar20 (19.1 MB, 49 downloads)

bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar19_2.mp4
19-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar19_2 (10.3 MB, 55 downloads)

bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar19.mp4
19-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar19 (25.2 MB, 39 downloads)

bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar18_2.mp4
18-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar18_2 (35.2 MB, 44 downloads)

bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar18.mp4
18-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar18 (24.3 MB, 39 downloads)

bhagavatapushkara > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar17_2.mp4
17-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar17_2 (27.5 MB, 42 downloads)

bhagavatam_pushkar_telugu_ > Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar15_2.mp4
17-Mar-2017
Bhagavatam_Pushkar_telugu_2017Mar15_2 (23.3 MB, 52 downloads)