Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

20-11-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Mangala –  bhomya vaasara
Revathi nakshtra.
Siddi yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ekadashi, dwadashi & thrayodashi 
Sun rise 6.34, Sun set 05.51
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata > Bhagavata_2018Nov19.mp4
19-Nov-2018
Bhagavata_2018Nov19 (13.3 MB, 5 downloads)

Deepavali > Deepavali_chintane_2018Nov06.mp4
06-Nov-2018
Deepavali_chintane_2018Nov06 (3.7 MB, 100 downloads)

bhagavata > test_2018Nov03.png
03-Nov-2018
test_2018Nov03 (922.4 KB, 70 downloads)

Gopala_dasara_suladi_sankapur > Gopaladasara_suladi_sankapur_2018Nov02.mp4
02-Nov-2018
Gopaladasara_suladi_sankapur_2018Nov02 (8.9 MB, 99 downloads)

youtube_live > Bhagavata_10_Skandha_Raichur_2018Oct26.mp3
28-Oct-2018
Bhagavata_10_Skandha_Raichur_2018Oct26 (42.8 MB, 58 downloads)

youtube_live > Kurnool_Achar_App_Walkthrough_2018Oct27.mp3
28-Oct-2018
Kurnool_Achar_App_Walkthrough_2018Oct27 (5.9 MB, 64 downloads)

youtube_live > Bhajane_Sankapura_2018Oct27.mp3
28-Oct-2018
Bhajane_Sankapura_2018Oct27 (14.2 MB, 44 downloads)

youtube_live > Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct28.mp3
28-Oct-2018
Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct28 (55.1 MB, 47 downloads)

youtube_live > Gopaladasara_Suladigalu_Sankapur_2018Oct28.mp3
28-Oct-2018
Gopaladasara_Suladigalu_Sankapur_2018Oct28 (27.1 MB, 38 downloads)

youtube_live > Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct27_2.mp3
28-Oct-2018
Gopaladasara_Suladigalu_Sankapura_2018Oct27_2 (73.0 MB, 45 downloads)