Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

24-02-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Uttaranayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Shukru vara – bhargava vaasara.
Shravana nakshtra.
Variyaan yoga
Garaja karana
Sun rise 6.48 Sun set 6.32
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb24.mp4
24-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb24 (29.9 MB, 56 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb23_2.mp4
23-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb23_2 (21.3 MB, 49 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb23.mp4
23-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb23 (10.7 MB, 43 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb22_2.mp4
22-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb22_2 (21.0 MB, 62 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb22.mp4
22-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb22 (20.5 MB, 70 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21_3.mp4
21-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21_3 (2.1 MB, 66 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21_2.mp4
21-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21_2 (12.7 MB, 61 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21.mp4
21-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb21 (22.0 MB, 69 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20_3.mp4
20-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20_3 (5.7 MB, 77 downloads)

bhagavata_dashama_skandha_dwaraka > Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20_2.mp4
20-Feb-2017
Bhagavata_Dashama_Skandha_Dwaraka_2017Feb20_2 (14.9 MB, 62 downloads)