Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

23-05-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Greeshma rutu.
Adika Jyeshta maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Budha – Soumya vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Harshana yoga
Baalava karana
Sun rise 5.54, Sun set 6.54
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata > Bhagavata_2018May22.mp4
22-May-2018
Bhagavata_2018May22 (26.0 MB, 36 downloads)

adhyatmarasaranjani > Adhyatma_Rasaranjani_2018May22.mp4
22-May-2018
Adhyatma_Rasaranjani_2018May22 (14.5 MB, 17 downloads)

adhyatmarasaranjani > Adhyatma_Rasaranjani_2018May21.mp4
22-May-2018
Adhyatma_Rasaranjani_2018May21 (16.6 MB, 16 downloads)

adhyatmarasaranjani > Adhyatma_Rasaranjani_2018May20.mp4
22-May-2018
Adhyatma_Rasaranjani_2018May20 (11.7 MB, 23 downloads)

misc > Chintane_2018May21.mp4
21-May-2018
Chintane_2018May21 (6.5 MB, 76 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2018May21.mp4
21-May-2018
Bhagavata_2018May21 (21.7 MB, 43 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2018May20.mp4
20-May-2018
Bhagavata_2018May20 (11.7 MB, 61 downloads)

misc > Chintane_2018May20.mp3
20-May-2018
Chintane_2018May20 (7.1 MB, 70 downloads)

adhyatmarasaranjani > Adhyatma_Rasaranjani_2018May19.mp4
19-May-2018
Adhyatma_Rasaranjani_2018May19 (14.2 MB, 65 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2018May19.mp4
19-May-2018
Bhagavata_2018May19 (14.7 MB, 71 downloads)