Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

31-08-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Budha vara – somya vaasara.
Ashlesha nakshtra.
Parigha yoga
Shakuni karana
Sun rise 6.13 Sun set 6.41
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


misc > Devara_Nama_2016Aug30.aac
30-Aug-2016
Devara_Nama_2016Aug30 (4.0 MB, 31 downloads)

misc > Devara_Nama_2016Aug30_6.mp3
30-Aug-2016
Devara_Nama_2016Aug30_6 (2.1 MB, 20 downloads)

misc > Devara_Nama_2016Aug30_5.mp3
30-Aug-2016
Devara_Nama_2016Aug30_5 (2.1 MB, 18 downloads)

misc > Devara_Nama_2016Aug30_4.mp3
30-Aug-2016
Devara_Nama_2016Aug30_4 (3.9 MB, 23 downloads)

misc > Devara_Nama_2016Aug30_3.mp3
30-Aug-2016
Devara_Nama_2016Aug30_3 (4.6 MB, 50 downloads)

misc > Devara_Nama_2016Aug30_2.mp3
30-Aug-2016
Devara_Nama_2016Aug30_2 (3.7 MB, 45 downloads)

misc > Devara_Nama_2016Aug30.mp3
30-Aug-2016
Devara_Nama_2016Aug30 (4.0 MB, 39 downloads)

bhagavata > Bhagavata_Chintane_2016Aug29.mp4
29-Aug-2016
Bhagavata_Chintane_2016Aug29 (14.9 MB, 68 downloads)

aakhyana > Aakhyana_2016Aug29.mp4
29-Aug-2016
Aakhyana_2016Aug29 (6.9 MB, 36 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2016Aug29.mp4
29-Aug-2016
Bhagavata_Saroddhara_2016Aug29 (6.3 MB, 35 downloads)