Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

20-08-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu vara – Aditya vaasara.
Pushya nakshtra.
Vyatipaat yoga
Bhadhra karana
Sun rise 6.12, Sun set 6.49
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


PramanaChandrika > Pramana_Chandrika_2017Aug18.mp4
19-Aug-2017
Pramana_Chandrika_2017Aug18 (3.7 MB, 25 downloads)

mahabhara_tatparya_nirnaya > Bharata_Tatparya_Nirnaya_2017Aug18.mp4
19-Aug-2017
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2017Aug18 (7.3 MB, 15 downloads)

mahabhara_tatparya_nirnaya > Bharata_Tatparya_Nirnaya_2017Aug17.mp4
17-Aug-2017
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2017Aug17 (5.9 MB, 35 downloads)

misc > Chintane_2017Aug17_2.mp4
17-Aug-2017
Chintane_2017Aug17_2 (16.7 MB, 103 downloads)

misc > Chintane_2017Aug17.mp4
17-Aug-2017
Chintane_2017Aug17 (16.7 MB, 105 downloads)

PramanaChandrika > Pramana_Chandrika_2017Aug14.mp4
14-Aug-2017
Pramana_Chandrika_2017Aug14 (10.5 MB, 51 downloads)

mahabhara_tatparya_nirnaya > Bharata_Tatparya_Nirnaya_2017Aug13.mp4
13-Aug-2017
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2017Aug13 (10.0 MB, 49 downloads)

mahabhara_tatparya_nirnaya > Bharata_Tatparya_Nirnaya_2017Aug12.mp4
12-Aug-2017
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2017Aug12 (8.4 MB, 56 downloads)

misc > Sri_Guru_Rayara_Chintane_2017Aug10.mp4
10-Aug-2017
Sri_Guru_Rayara_Chintane_2017Aug10 (7.6 MB, 219 downloads)

misc > Sri_Guru_Rayara_Chintane_2017Aug10.mp3
10-Aug-2017
Sri_Guru_Rayara_Chintane_2017Aug10 (5.4 MB, 234 downloads)