Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

21-06-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Greeshma rutu.
Jyeshta maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Hastha nakshtra.
Vyatipaat & Variyaan yoga
Bava karana
Sun rise 5.55, Sun set 7.03
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


prameya_suladi > Prameya_Suladi_2018Jun08.mp4
16-Jun-2018
Prameya_Suladi_2018Jun08 (17.0 MB, 102 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2018Jun13.m4a
14-Jun-2018
Bhagavata_2018Jun13 (153.1 MB, 122 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2018Jun13.mp4
14-Jun-2018
Bhagavata_2018Jun13 (6.7 MB, 59 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jun12.mp4
12-Jun-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jun12 (4.6 MB, 97 downloads)

misc > Chintane_2018Jun11.mp4
11-Jun-2018
Chintane_2018Jun11 (10.0 MB, 149 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jun10.mp4
10-Jun-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jun10 (9.2 MB, 82 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jun10.mp4
10-Jun-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jun10 (5.5 MB, 44 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Jun10.mp4
10-Jun-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Jun10 (5.3 MB, 33 downloads)

garuda_purana > Garuda_Purana_2018Jun08.mp4
10-Jun-2018
Garuda_Purana_2018Jun08 (17.0 MB, 59 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Jun08.mp4
10-Jun-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Jun08 (9.0 MB, 31 downloads)