Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

21-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Shani – stira vaasara
Swathi nakshtra.
Saadya yoga
Koulava karana
Sun rise 6.04, Sun set 7.03
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jul10.mp4
10-Jul-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jul10 (8.0 MB, 154 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul10.mp4
10-Jul-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul10 (6.2 MB, 53 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Jul10.mp4
10-Jul-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Jul10 (5.1 MB, 44 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jul09.mp4
09-Jul-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jul09 (9.7 MB, 114 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul09.mp4
09-Jul-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul09 (8.1 MB, 61 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Jul09.mp4
09-Jul-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Jul09 (6.7 MB, 41 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jul08.mp4
08-Jul-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jul08 (9.6 MB, 119 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul08.mp4
08-Jul-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul08 (8.4 MB, 54 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Jul08.mp4
08-Jul-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Jul08 (8.2 MB, 58 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jul07.mp4
07-Jul-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jul07 (7.0 MB, 102 downloads)