Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

25-09-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Bhadrapada maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Mangala – bhomya vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Vruddi yoga
Bava karana
Sun rise 6.16, Sun set 6.21
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata_prosthapadi_udupi > Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep24_3.mp4
24-Sep-2018
Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep24_3 (4.5 MB, 36 downloads)

bhagavata_prosthapadi_udupi > Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep24_2.mp4
24-Sep-2018
Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep24_2 (4.5 MB, 29 downloads)

bhagavata_prosthapadi_udupi > Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep24.mp4
24-Sep-2018
Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep24 (20.9 MB, 54 downloads)

bhagavata_prosthapadi_udupi > Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep23_2.mp4
23-Sep-2018
Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep23_2 (12.7 MB, 59 downloads)

bhagavata_prosthapadi_udupi > Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep23.mp4
23-Sep-2018
Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep23 (24.3 MB, 50 downloads)

bharata_udupi > Bharata_Udupi_2018Sep22.mp4
22-Sep-2018
Bharata_Udupi_2018Sep22 (8.6 MB, 54 downloads)

bhagavata_prosthapadi_udupi > Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep22_2.mp4
22-Sep-2018
Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep22_2 (12.9 MB, 59 downloads)

bhagavata_prosthapadi_udupi > Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep22.mp4
22-Sep-2018
Bhagavata_Prosthapadi_Udupi_2018Sep22 (14.5 MB, 48 downloads)

bharata_udupi > Bharata_Udupi_2018Sep21.mp4
21-Sep-2018
Bharata_Udupi_2018Sep21 (5.1 MB, 71 downloads)

hks_guna_taratamya_sandhi > Test_2018Sep21.pdf
21-Sep-2018
Test_2018Sep21 (409.9 KB, 20 downloads)