Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

17-07-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashada maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Mangala – bhomya vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Variyaan yoga
Bava karana
Sun rise 6.02, Sun set 7.04
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jul10.mp4
10-Jul-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jul10 (8.0 MB, 123 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul10.mp4
10-Jul-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul10 (6.2 MB, 41 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Jul10.mp4
10-Jul-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Jul10 (5.1 MB, 34 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jul09.mp4
09-Jul-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jul09 (9.7 MB, 94 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul09.mp4
09-Jul-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul09 (8.1 MB, 49 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Jul09.mp4
09-Jul-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Jul09 (6.7 MB, 34 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jul08.mp4
08-Jul-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jul08 (9.6 MB, 98 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul08.mp4
08-Jul-2018
Pavamana_Sookta_Artha_Pravachana_2018Jul08 (8.4 MB, 45 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_Upanishat_2018Jul08.mp4
08-Jul-2018
Aaitareya_Upanishat_2018Jul08 (8.2 MB, 50 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_Saroddhara_2018Jul07.mp4
07-Jul-2018
Bhagavata_Saroddhara_2018Jul07 (7.0 MB, 85 downloads)