Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

27-07-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashaada maasa.
Krishna paksha
Ashtami thiti
Budha vara – somya vaasara.
Ashwini nakshtra.
Shoola yoga
Koulava karana
Sun rise 6.06 Sun set 7.01
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


misc > Chintane_2016Jul17.mp4
26-Jul-2016
Chintane_2016Jul17 (12.7 MB, 24 downloads)

misc > Chintane_2016Jul26.mp4
26-Jul-2016
Chintane_2016Jul26 (344.7 KB, 27 downloads)

misc > Jayateerthara_Chintane_2016Jul24.mp4
24-Jul-2016
Jayateerthara_Chintane_2016Jul24 (9.2 MB, 215 downloads)

misc > Jayateerthara_Chintane_2016Jul23.mp4
23-Jul-2016
Jayateerthara_Chintane_2016Jul23 (23.0 MB, 276 downloads)

misc > Ramayana_Chintane_2016Jul17.mp4
23-Jul-2016
Ramayana_Chintane_2016Jul17 (6.4 MB, 121 downloads)

bhagavata_vyasaraja_matha > Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Jul17_3.mp4
19-Jul-2016
Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Jul17_3 (7.6 MB, 185 downloads)

aakhyana > Aakhyana_2016Jul19.mp4
19-Jul-2016
Aakhyana_2016Jul19 (7.9 MB, 115 downloads)

bhagavata_vyasaraja_matha > Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Jul18.mp4
18-Jul-2016
Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Jul18 (8.7 MB, 141 downloads)

aakhyana > Akhyana_2016Jul18.mp4
18-Jul-2016
Akhyana_2016Jul18 (10.5 MB, 103 downloads)

bhagavata_vyasaraja_matha > Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Jul17_2.mp4
17-Jul-2016
Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Jul17_2 (7.2 MB, 138 downloads)