Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

22-08-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Budha – Soumya vaasara
Purva ashada nakshtra.
Preeti yoga
Bhadhra karana
Sun rise 6.12, Sun set 6.48
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


shodashi_mysore > Shodashi_Mysore_2018Aug20.mp4
20-Aug-2018
Shodashi_Mysore_2018Aug20 (13.8 MB, 67 downloads)

venkatesha_mahatmya_mysore > Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug19.mp4
19-Aug-2018
Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug19 (7.6 MB, 66 downloads)

suladigalu_mysore > Suladigalu_Mysore_2018Aug19.mp4
19-Aug-2018
Suladigalu_Mysore_2018Aug19 (8.6 MB, 78 downloads)

shodashi_mysore > Shodashi_Mysore_2018Aug19.mp4
19-Aug-2018
Shodashi_Mysore_2018Aug19 (17.8 MB, 58 downloads)

dashamaskandha_mysore > Dashamaskandha_Mysore_2018Aug18.mp4
18-Aug-2018
Dashamaskandha_Mysore_2018Aug18 (6.5 MB, 50 downloads)

venkatesha_mahatmya_mysore > Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug18.mp4
18-Aug-2018
Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug18 (6.8 MB, 50 downloads)

phalavidu_baldudake_mysore_ > Phalavidu_Baldudake_Mysore_2018Aug18.mp4
18-Aug-2018
Phalavidu_Baldudake_Mysore_2018Aug18 (9.0 MB, 53 downloads)

shodashi_mysore > Shodashi_Mysore_2018Aug18.mp4
18-Aug-2018
Shodashi_Mysore_2018Aug18 (16.7 MB, 97 downloads)

dashamaskandha_mysore > Dashamaskandha_Mysore_2018Aug17.mp4
17-Aug-2018
Dashamaskandha_Mysore_2018Aug17 (5.7 MB, 57 downloads)

venkatesha_mahatmya_mysore > Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug17.mp4
17-Aug-2018
Venkatesha_Mahatmya_Mysore_2018Aug17 (7.1 MB, 64 downloads)