Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

31-07-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Dakshinayana.
Greeshma rutu.
Ashaada maasa.
Krishna paksha
Thrayodshi thiti
Bhanu vara – aditya vaasara.
Aardhra nakshtra.
Vyaghata yoga
Garaja karana
Sun rise 6.07 Sun set 7.00
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


saptama_skandha_telugu_nellore > Saptama_Skandha_Nellore_2016Jul30.mp4
30-Jul-2016
Saptama_Skandha_Nellore_2016Jul30 (13.8 MB, 6 downloads)

saptama_skandha_telugu_nellore > Saptamaskandha_Telugu_Nellore_2016Jul29.mp4
29-Jul-2016
Saptamaskandha_Telugu_Nellore_2016Jul29 (15.1 MB, 21 downloads)

saptama_skandha_telugu_nellore > Saptama_Skandhamu_telugu_Nellore_2016Jul28.mp4
28-Jul-2016
Saptama_Skandhamu_telugu_Nellore_2016Jul28 (11.1 MB, 43 downloads)

misc > Chintane_2016Jul17.mp4
26-Jul-2016
Chintane_2016Jul17 (12.7 MB, 177 downloads)

misc > Chintane_2016Jul26.mp4
26-Jul-2016
Chintane_2016Jul26 (344.7 KB, 137 downloads)

misc > Jayateerthara_Chintane_2016Jul24.mp4
24-Jul-2016
Jayateerthara_Chintane_2016Jul24 (9.2 MB, 280 downloads)

misc > Jayateerthara_Chintane_2016Jul23.mp4
23-Jul-2016
Jayateerthara_Chintane_2016Jul23 (23.0 MB, 332 downloads)

misc > Ramayana_Chintane_2016Jul17.mp4
23-Jul-2016
Ramayana_Chintane_2016Jul17 (6.4 MB, 155 downloads)

bhagavata_vyasaraja_matha > Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Jul17_3.mp4
19-Jul-2016
Bhagavata_Vyasaraja_Mutt_2016Jul17_3 (7.6 MB, 219 downloads)

aakhyana > Aakhyana_2016Jul19.mp4
19-Jul-2016
Aakhyana_2016Jul19 (7.9 MB, 139 downloads)