Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

22-10-2017
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Shukla paksha
Thrutiya thiti
Bhanu vara – Aditya vaasara
Vishakha nakshtra.
Ayushmaan yoga
Taitila karana
Sun rise 6.22, Sun set 6.01
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


deepavali_chintane > Deepavali_Chintane_Tamil_2017Oct18.pdf
18-Oct-2017
Deepavali_Chintane_Tamil_2017Oct18 (129.3 KB, 89 downloads)

deepavali_chintane > Deepavali_Chintane_Telugu_2017Oct18.pdf
18-Oct-2017
Deepavali_Chintane_Telugu_2017Oct18 (160.3 KB, 92 downloads)

deepavali_chintane > Deepavali_Chintane_Kannada_2017Oct18.pdf
18-Oct-2017
Deepavali_Chintane_Kannada_2017Oct18 (148.8 KB, 144 downloads)

karma_samarpane > Karma_Samarpane_Tamil_2017Oct10.pdf
10-Oct-2017
Karma_Samarpane_Tamil_2017Oct10 (572.5 KB, 157 downloads)

karma_samarpane > Karma_Samarpane_Devanagari_2017Oct10.pdf
10-Oct-2017
Karma_Samarpane_Devanagari_2017Oct10 (239.5 KB, 115 downloads)

karma_samarpane > Karma_Samarpane_Telugu_2017Oct10.pdf
10-Oct-2017
Karma_Samarpane_Telugu_2017Oct10 (292.8 KB, 120 downloads)

misc > Chintane_2017Oct09.mp4
09-Oct-2017
Chintane_2017Oct09 (4.1 MB, 306 downloads)

hks_datta_swatantrya_sandhi > Hks_Dattaswatantrya_Sandhi_2017Oct05_2.mp4
06-Oct-2017
Hks_Dattaswatantrya_Sandhi_2017Oct05_2 (11.9 MB, 185 downloads)

hks_datta_swatantrya_sandhi > Hks_Dattaswatantrya_Sandhi_2017Oct05.mp4
05-Oct-2017
Hks_Dattaswatantrya_Sandhi_2017Oct05 (8.3 MB, 123 downloads)

chandogya_upanishat > Chandogya_Upanishat_2017Oct05.mp4
05-Oct-2017
Chandogya_Upanishat_2017Oct05 (8.3 MB, 118 downloads)