Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

26-02-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Hemalambi naama samvatsara.
Uttarayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Soma – indu vaasara
Purnarvasu nakshtra.
Ayushmaan yoga
Bhadhra karana
Sun rise 6.47, Sun set 6.33
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_4.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_4 (41.9 MB, 84 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_2.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_2 (24.9 MB, 51 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_5.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_5 (26.2 MB, 38 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14 (32.4 MB, 32 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_4.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_4 (23.7 MB, 30 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_3.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_3 (24.1 MB, 42 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_3.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13_3 (17.3 MB, 35 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_2.mp4
14-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb14_2 (13.4 MB, 29 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_3.mp4
12-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb12_3 (41.9 MB, 60 downloads)

bhagavata_aaikoor > Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13.mp4
13-Feb-2018
Bhagavata_Aaikoor_2018Feb13 (24.9 MB, 56 downloads)