Daily Pravachana

Recent Messages > Panchanga :

04-12-2016
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Durmukha naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Margashira maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Bhanu vara – aditya vaasara.
Uttaraashada nakshtra.
Druva yoga
Bava karana
Sun rise 6.42 Sun set 5.53
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


devara_nama > Devara_Nama_2016Dec04.aac
04-Dec-2016
Devara_Nama_2016Dec04 (3.2 MB, 1 downloads)

vishnu_rahasya_mattu_srushti_prakarana_suladigalu_chippagiri > Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec04_2.mp4
04-Dec-2016
Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec04_2 (20.3 MB, 2 downloads)

vishnu_rahasya_mattu_srushti_prakarana_suladigalu_chippagiri > Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec04.mp4
04-Dec-2016
Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec04 (24.7 MB, 36 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Dec04.mp3
04-Dec-2016
Devara_Nama_2016Dec04 (5.7 MB, 38 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Dec03_2.mp3
03-Dec-2016
Devara_Nama_2016Dec03_2 (5.3 MB, 36 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Dec03.mp3
03-Dec-2016
Devara_Nama_2016Dec03 (4.9 MB, 33 downloads)

vishnu_rahasya_mattu_srushti_prakarana_suladigalu_chippagiri > Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec03_2.mp4
03-Dec-2016
Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec03_2 (22.8 MB, 63 downloads)

vishnu_rahasya_mattu_srushti_prakarana_suladigalu_chippagiri > Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec03.mp4
03-Dec-2016
Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec03 (20.5 MB, 89 downloads)

devara_nama > Devara_Nama_2016Dec02.mp3
02-Dec-2016
Devara_Nama_2016Dec02 (5.7 MB, 66 downloads)

vishnu_rahasya_mattu_srushti_prakarana_suladigalu_chippagiri > Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec02_2.mp4
02-Dec-2016
Vishnu_Rahasya_Mattu_Srushti_Prakarana_Suladigalu_Chippagiri_2016Dec02_2 (23.6 MB, 92 downloads)