Recent Messages

Pravachana/srinivasa_kalyana_bhavishyottara_purana Updated! Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct19.mp4

Panchanga :

20-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Shani – stira vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Ganda yoga
Bhadhra karana
Sun rise 6.21, Sun set 06.03
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/srinivasa_kalyana_bhavishyottara_purana Updated! Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct18.mp4

Pravachana/sri_venkatesha_mahatmya_aditya_purana_antargata_ Updated! Sri_Venkatesha_Mahtmya_adityapurana_Antargata_2018Oct18.mp4

Pravachana/sri_venkatesha_mahatmya_skandapurana_antargata_ Updated! Sri_Venkatesha_Mahatmya_skanda_Purana_Antargata_2018Oct18.mp4

Panchanga :

19-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Shukru – bhrughu vaasara
Dhanishta nakshtra.
Shoola yoga
Garaja karana
Sun rise 6.21, Sun set 06.03
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Panchanga :

18-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham.
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Navami thiti
Guru – bhruhasati vaasara
Shravana nakshtra.
Druti yoga
Koulava karana
Sun rise 6.20, Sun set 06.04
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Pravachana/srinivasa_kalyana_bhavishyottara_purana Updated! Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara_Purana_2018Oct17.mp4

Pravachana/sri_venkatesha_mahatmya_bramhanda_purana Updated! Sri_Venkatesha_Mahatmya_Bramhanda_Purana_2018Oct17.mp4

Pravachana/sri_venkatesha_mahatmya_skandapurana_antargata_ Updated! Sri_Venkatesha_Mahatmya_skanda_Purana_Antargata_2018Oct17.mp4