Recent Messages

09-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Shashti thiti
Bhanu – aditya vaasara
Revathi nakshtra
Druti yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.09, Sun set 06.56
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 08, 2020

Virata_Parva_2020aug08.Mp4
8.6 MB Aug 08, 2020
( 2 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020aug08.Mp4
992.0 KB Aug 08, 2020
( 2 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020aug08.Mp4
4.4 MB Aug 08, 2020
( 3 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug08.Mp4
9.2 MB Aug 08, 2020
( 1 Downloads )

08-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Shani – stira vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra
Druti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 6.09, Sun set 06.56
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 07, 2020

Ekadasha_Skandha_2020aug07.Mp4
5.7 MB Aug 07, 2020
( 17 Downloads )
Virata_Parva_2020aug07.Mp4
11.0 MB Aug 07, 2020
( 13 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020aug07.Mp4
2.3 MB Aug 07, 2020
( 7 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020aug07.Mp4
4.6 MB Aug 07, 2020
( 8 Downloads )