Recent Messages

08-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Panchami thiti
Shani – stira vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra
Druti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 6.09, Sun set 06.56
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 07, 2020

Ekadasha_Skandha_2020aug07.Mp4
5.7 MB Aug 07, 2020
( 16 Downloads )
Virata_Parva_2020aug07.Mp4
11.0 MB Aug 07, 2020
( 12 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020aug07.Mp4
2.3 MB Aug 07, 2020
( 6 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020aug07.Mp4
4.6 MB Aug 07, 2020
( 7 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug07_1.Mp4
8.9 MB Aug 07, 2020
( 14 Downloads )
Phalastuti_Sandhi_Manohara_Vittalaraddu_2020aug07.Mp4
8.9 MB Aug 07, 2020
( 15 Downloads )

07-08-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Purva bhadrapada nakshtra
Sukarma yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.09, Sun set 06.57
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vruddhi Hrushikesha
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Aug 06, 2020

Ekadasha_Skandha_2020aug06.Mp4
7.9 MB Aug 06, 2020
( 21 Downloads )
Virata_Parva_2020aug06.Mp4
9.4 MB Aug 06, 2020
( 18 Downloads )