Recent Messages

Soochane!

Nale yinda nadeyuva Harivamsha hagoo Adhyatma rasaranjani pravachanagalu
Apuroopada adhikamasada
Amruta apoopa.
Adara ruchiye bere agirutte.
Aasktarigella ahvana koralagide.

Nenapirali matte sigalla

Soochane!
Nale yinda 
Sanje 4 yinda 8 gante varegu Nitya patha hagu pravachana mugidamele

Ratri 8 yinda 9 varegu adhikamasa prayukta Sri Harivansha pravachana irutte.
YouTube alliye barutte

Hageye ratri 9 yinda 10 varegu adhikamasa prayukta Sri Adhyatma rasaranjani pravachana zoom hagu YouTube yeradarallu barutte.

aasaktarada Bhagavad bhaktaru bhagavahisalu koralagide

zoom link
https://us02web.zoom.us/j/9939940862?pwd=MGZtK3d1czhZSDBDeW41N2Jna0swZz09

Sep 20, 2020

Soochane!
Nale yinda 
Sanje 4 yinda 8 gante varegu Nitya patha hagu pravachana mugidamele

Ratri 8 yinda 9 varegu adhikamasa prayukta Sri Harivansha pravachana irutte.
YouTube alliye barutte

Hageye ratri 9 yinda 10 varegu adhikamasa prayukta Sri Adhyatma rasaranjani pravachana zoom hagu YouTube yeradarallu barutte.

aasaktarada Bhagavad bhaktaru bhagavahisalu koralagide

zoom link
https://us02web.zoom.us/j/9939940862?pwd=MGZtK3d1czhZSDBDeW41N2Jna0swZz09

Sep 20, 2020

 

Soochane!
Nale yinda ratri 9 yinda 10 varegu Sri Adhyatma rasaranjani pravachana zoom hagu YouTube yeradarallu barutte.aasaktarada Bhagavad bhaktaru bhagavahisalu koralagide

zoom link
https://us02web.zoom.us/j/9939940862?pwd=MGZtK3d1czhZSDBDeW41N2Jna0swZz09

Soochane!

Nale yinda ratri 9 yinda 10 varegu Sri Adhyatma rasaranjani pravachana zoom hagu YouTube yeradarallu barutte.aasaktarada Bhagavad bhaktaru bhagavahisalu koralagide

Sep 20, 2020

Soochane!
Ivattu patha pravachana iruvudilla.nale irutte

Sep 20, 2020

20-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Swathi nakshtra
Aindra yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.16, Sun set 06.25
Rahu kala 04:30 to 6:00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 19, 2020

20-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Swathi nakshtra
Aindra yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.16, Sun set 06.25
Rahu kala 04:30 to 6:00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 19, 2020

20-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Swathi nakshtra
Aindra yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.16, Sun set 06.25
Rahu kala 04:30 to 6:00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 19, 2020

19-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Shani – Stira vaasara
Hasta upari Chitra nakshtra
Bramha yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – Thrithiya
Sun rise 6.16, Sun set 06.26
Rahu kala 09:00 to 10:30
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 18, 2020

18-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Adhika ashvina maasa
Shukla paksha
Prathipat thiti
Fri – Brughu vaasara
Uttara phalguni nakshtra
Shukla yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – Prathipat & Dwithiya
Sun rise 6.16, Sun set 06.26
Rahu kala 10:30 to 12:00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 17, 2020

17-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Purva phalguni nakshtra
Shubha yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi - amavasya
Sun rise 6.15, Sun set 06.27
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 16, 2020