Recent Messages

27-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Panchami thiti
Budha – soumya vaasara
Pushya nakshtra
Vruddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - panchami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.55
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

May 26, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may26.Mp4
2.0 MB May 26, 2020
( 14 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may26.Mp4
8.6 MB May 26, 2020
( 12 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may26.Mp4
10.5 MB May 26, 2020
( 31 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may25.Mp4
12.5 MB May 25, 2020
( 41 Downloads )

26-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Mangala – bhouma vaasara
Punarvasu nakshtra
Ganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatruthi 
Sun rise 5.53, Sun set 06.55
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 25, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may25.Mp4
13.3 MB May 25, 2020
( 40 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may25.Mp4
7.7 MB May 25, 2020
( 13 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may24.Mp4
9.4 MB May 24, 2020
( 46 Downloads )

25-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Soma – indu vaasara
Ardra nakshtra
Shoola yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - thruthiya 
Sun rise 5.54, Sun set 06.55
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 24, 2020