Recent Messages

07-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Mangala – bhouma vaasara
Shravana nakshtra
Vishkhambha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 5.59, Sun set 07.05
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 06, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jul06.Mp4
8.9 MB Jul 06, 2020
( 51 Downloads )
Virata_Parva_2020jul06.Mp4
10.7 MB Jul 06, 2020
( 31 Downloads )

06-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti
Soma – indu vaasara
Uttara ashada nakshtra
Vaidruti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 5.59, Sun set 07.05
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 05, 2020

06-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti
Soma – indu vaasara
Uttara ashada nakshtra
Vaidruti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 5.59, Sun set 07.05
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 05, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jul05.Mp4
9.8 MB Jul 05, 2020
( 63 Downloads )
Virata_Parva_2020jul05.Mp4
10.7 MB Jul 05, 2020
( 65 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020jul04.Mp4
9.5 MB Jul 04, 2020
( 68 Downloads )
Virata_Parva_2020jul04.Mp4
9.6 MB Jul 04, 2020
( 64 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020jul03.Mp4
10.7 MB Jul 03, 2020
( 68 Downloads )