Recent Messages

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun28.Mp4
11.6 MB Jun 28, 2020
( 49 Downloads )

28-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Ashatami thiti
Bhanu – aditya vaasara
Uttara phalguni nakshtra
Variyaan yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 5.57, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 27, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jun27.Mp4
10.7 MB Jun 27, 2020
( 35 Downloads )
Virata_Parva_2020jun27.Mp4
6.8 MB Jun 27, 2020
( 42 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun27.Mp4
3.3 MB Jun 27, 2020
( 22 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun27.Mp4
7.0 MB Jun 27, 2020
( 27 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun27.Mp4
9.8 MB Jun 27, 2020
( 49 Downloads )

27-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Saptami thiti
Shani – stira vaasara
Purva phalguni nakshtra
Vyatipata yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 26, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jun26.Mp4
11.9 MB Jun 26, 2020
( 42 Downloads )
Virata_Parva_2020jun26.Mp4
8.6 MB Jun 26, 2020
( 49 Downloads )