Recent Messages

Recent Messages > bhagavata_shukasthala-Bhagavata shukasthala haridwar 2019May27

Recent Messages > bhagavata_shukasthala-Bhagavata shukasthala haridwar 2019May27

Recent Messages >

Panchanga :

27-05-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttara ayana.
Vasantha rutu.
Vaishaka maasa.
Krishna paksha
Ashtami thiti
Soma – indu vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Vaidruti yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – navami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.55
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata_shukasthala-Bhagavata shukasthala haridwar 2019May26

Recent Messages > bhagavata_shukasthala-Bhagavata shukasthala haridwar 2019May26

Recent Messages > bhagavata_shukasthala-Bhagavata shukasthala haridwar 2019May25

Recent Messages > bhagavata_shukasthala-Bhagavata shukasthala haridwar 2019May25

Recent Messages >

Panchanga :

26-05-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttara ayana.
Vasantha rutu.
Vaishaka maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Dhanishta nakshtra.
Indra yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – ashtami 
Sun rise 5.54, Sun set 06.55
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Recent Messages > bhagavata_shukasthala-Bhagavata shukasthala haridwar 2019May25

Recent Messages > bhagavata_shukasthala-Bhagavata shukasthala haridwar 2019May25