Recent Messages

12-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Saptami thiti
Bhanu – aditya vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra
Atiganda yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - none 
Sun rise 6.01, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 11, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jul11.Mp4
10.4 MB Jul 11, 2020
( 22 Downloads )
Virata_Parva_2020jul11.Mp4
6.7 MB Jul 11, 2020
( 11 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul11.Mp4
2.2 MB Jul 11, 2020
( 9 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jul11.Mp4
8.5 MB Jul 11, 2020
( 9 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul11.Mp4
9.4 MB Jul 11, 2020
( 12 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020jul10.Mp4
8.5 MB Jul 10, 2020
( 22 Downloads )
Virata_Parva_2020jul10.Mp4
7.1 MB Jul 10, 2020
( 16 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul10.Mp4
1.4 MB Jul 10, 2020
( 12 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jul10.Mp4
6.8 MB Jul 10, 2020
( 11 Downloads )