Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

25-08-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Krishna paksha
Dashami thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Mrughashira nakshtra.
Harshana yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.12, Sun set 06.46
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana


bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug23_1.mp4
23-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug23_1 (11.1 MB, 41 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug23.mp4
23-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug23 (11.1 MB, 29 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug22.mp4
22-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug22 (10.4 MB, 51 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug21.mp4
21-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug21 (10.8 MB, 53 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug20_2.mp4
20-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug20_2 (10.9 MB, 62 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug20_1.mp4
20-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug20_1 (4.2 MB, 49 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug20.mp4
20-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug20 (7.1 MB, 61 downloads)

misc > Sarva_samarpana_gadya_chintane_2019Aug19.mp4
19-Aug-2019
Sarva_samarpana_gadya_chintane_2019Aug19 (17.4 MB, 57 downloads)

Bhagavata_3_skandha > Bhagavata_3_skandha_2019Aug19_1.mp4
19-Aug-2019
Bhagavata_3_skandha_2019Aug19_1 (4.2 MB, 32 downloads)

Bhagavata_3_skandha > Bhagavata_3_skandha_2019Aug19.mp4
19-Aug-2019
Bhagavata_3_skandha_2019Aug19 (7.1 MB, 36 downloads)