Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

19-04-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vikari naama samvatsara.
Uttara ayana.
Vasantha rutu.
Chaitra maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Shukru – bhrughu vaasara
Chitra nakshtra.
Harshana yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – poornima 
Sun rise 6.09, Sun set 06.44
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavatasarodhara > Bhagavata_saroddhara_2019Apr17_1.mp4
17-Apr-2019
Bhagavata_saroddhara_2019Apr17_1 (8.2 MB, 4 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_sookta_artha_pravachana_2019Apr17_1.mp4
17-Apr-2019
Pavamana_sookta_artha_pravachana_2019Apr17_1 (6.5 MB, 3 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_upanishat_2019Apr17_1.mp4
17-Apr-2019
Aaitareya_upanishat_2019Apr17_1 (8.4 MB, 3 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_saroddhara_2019Apr17.mp4
17-Apr-2019
Bhagavata_saroddhara_2019Apr17 (9.5 MB, 2 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_sookta_artha_pravachana_2019Apr17.mp4
17-Apr-2019
Pavamana_sookta_artha_pravachana_2019Apr17 (8.1 MB, 3 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_upanishat_2019Apr17.mp4
17-Apr-2019
Aaitareya_upanishat_2019Apr17 (9.0 MB, 3 downloads)

misc > Chintane_2019Apr16.mp4
16-Apr-2019
Chintane_2019Apr16 (12.9 MB, 10 downloads)

pavamana_sookta_artha_pravachana > Pavamana_sookta_artha_pravachana_2019Apr15.mp4
15-Apr-2019
Pavamana_sookta_artha_pravachana_2019Apr15 (6.2 MB, 6 downloads)

bhagavatasarodhara > Bhagavata_saroddhara_2019Apr15.mp4
15-Apr-2019
Bhagavata_saroddhara_2019Apr15 (5.9 MB, 8 downloads)

aaitareya_upanishat > Aaitareya_upanishat_2019Apr15.mp4
15-Apr-2019
Aaitareya_upanishat_2019Apr15 (10.3 MB, 6 downloads)