Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

22-08-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Shravana maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Bharani nakshtra.
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 6.12, Sun set 06.48
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana


bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug21.mp4
21-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug21 (10.8 MB, 21 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug20_2.mp4
20-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug20_2 (10.9 MB, 34 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug20_1.mp4
20-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug20_1 (4.2 MB, 26 downloads)

bhagavata_3_skandha > bhagavata_3_skandha_2019Aug20.mp4
20-Aug-2019
bhagavata_3_skandha_2019Aug20 (7.1 MB, 36 downloads)

misc > Sarva_samarpana_gadya_chintane_2019Aug19.mp4
19-Aug-2019
Sarva_samarpana_gadya_chintane_2019Aug19 (17.4 MB, 50 downloads)

Bhagavata_3_skandha > Bhagavata_3_skandha_2019Aug19_1.mp4
19-Aug-2019
Bhagavata_3_skandha_2019Aug19_1 (4.2 MB, 22 downloads)

Bhagavata_3_skandha > Bhagavata_3_skandha_2019Aug19.mp4
19-Aug-2019
Bhagavata_3_skandha_2019Aug19 (7.1 MB, 25 downloads)

misc > Sarva_samarpana_gadya_chintane_2019Aug18.mp4
18-Aug-2019
Sarva_samarpana_gadya_chintane_2019Aug18 (17.4 MB, 87 downloads)

bhagavata > Bhagavata_3_skandha_2019Aug18.mp4
18-Aug-2019
Bhagavata_3_skandha_2019Aug18 (7.1 MB, 28 downloads)

misc > Sri_guru_rayara_chintane_2019Aug18.mp4
18-Aug-2019
Sri_guru_rayara_chintane_2019Aug18 (10.8 MB, 106 downloads)