Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

20-02-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Maagha maasa.
Krishna paksha
Pratipat thiti
Bhudha – Soumya vaasara
Maagha nakshtra.
Atiganda & Sukarma yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – Pratipat 
Sun rise 6.51, Sun set 06.31
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb17_1.mp4
17-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb17_1 (11.7 MB, 11 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb17.mp4
17-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb17 (24.8 MB, 7 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb16.mp4
16-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb16 (14.4 MB, 6 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb15.mp4
15-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb15 (16.7 MB, 11 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb14_1.mp4
14-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb14_1 (23.3 MB, 21 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb14.mp4
14-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb14 (16.0 MB, 15 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb13.mp4
13-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb13 (24.5 MB, 12 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb12_1.mp4
12-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb12_1 (11.3 MB, 18 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb12.mp4
12-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb12 (9.8 MB, 17 downloads)

bhagavata > Bhagavata_anantashayanam_2019Feb11_2.mp4
11-Feb-2019
Bhagavata_anantashayanam_2019Feb11_2 (7.1 MB, 19 downloads)