Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

23-01-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Hemanta rutu.
Pousha maasa.
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Budha – Soumya vaasara
Magha nakshtra.
Soubhagya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 7.00, Sun set 06.18
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


misc > Chintane_2019Jan20.mp4
20-Jan-2019
Chintane_2019Jan20 (3.5 MB, 10 downloads)

bhagavata > Bhagavata_mangala_2019Jan20.mp4
20-Jan-2019
Bhagavata_mangala_2019Jan20 (21.0 MB, 13 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2019Jan19.mp4
19-Jan-2019
Bhagavata_2019Jan19 (15.0 MB, 8 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2019Jan18.mp4
18-Jan-2019
Bhagavata_2019Jan18 (11.6 MB, 6 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2019Jan17.mp4
17-Jan-2019
Bhagavata_2019Jan17 (12.5 MB, 11 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2019Jan16.mp4
16-Jan-2019
Bhagavata_2019Jan16 (10.0 MB, 13 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2019Jan15.mp4
15-Jan-2019
Bhagavata_2019Jan15 (12.9 MB, 14 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2019Jan14.mp4
14-Jan-2019
Bhagavata_2019Jan14 (9.9 MB, 20 downloads)

bhagavata > Bhagavata_2019Jan13.mp4
13-Jan-2019
Bhagavata_2019Jan13 (11.5 MB, 19 downloads)

bhagavata > Bhagavata_saptaha_mantralayam_mangala_2019Jan10.mp4
10-Jan-2019
Bhagavata_saptaha_mantralayam_mangala_2019Jan10 (39.7 MB, 25 downloads)