Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

15-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Marghashirsha maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Shani – stira vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Siddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – ashtami 
Sun rise 6.48, Sun set 05.56
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov29_3.mp4
29-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov29_3 (11.5 MB, 53 downloads)

geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov29_2.mp4
29-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov29_2 (13.1 MB, 18 downloads)

geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov29_1.mp4
29-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov29_1 (9.1 MB, 16 downloads)

geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov29.mp4
29-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov29 (12.8 MB, 17 downloads)

misc > Bhajane_chippagiri_2018Nov28.mp4
28-Nov-2018
Bhajane_chippagiri_2018Nov28 (20.6 MB, 30 downloads)

geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov28_3.mp4
28-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov28_3 (9.7 MB, 25 downloads)

geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov28_2.mp4
28-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov28_2 (13.5 MB, 17 downloads)

geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov28_1.mp4
28-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov28_1 (9.5 MB, 23 downloads)

geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov28.mp4
28-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov28 (13.3 MB, 21 downloads)

geete_chippagiri > Geete_chippagiri_2018Nov27_3.mp4
27-Nov-2018
Geete_chippagiri_2018Nov27_3 (8.6 MB, 30 downloads)