Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

24-03-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Bhanu – Aditya vaasara
Swathi nakshtra.
Harshana yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – chatruthi 
Sun rise 6.29, Sun set 06.39
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata > Bhagavata_dashama_skandha_chintane_2019Mar21.mp4
21-Mar-2019
Bhagavata_dashama_skandha_chintane_2019Mar21 (24.6 MB, 8 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar21_1.mp4
21-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar21_1 (12.0 MB, 4 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar21.mp4
21-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar21 (10.3 MB, 5 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar20.mp4
20-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar20 (10.3 MB, 8 downloads)

bhagavata > Bhagavata_dashama_skandha_chintane_2019Mar20.mp4
20-Mar-2019
Bhagavata_dashama_skandha_chintane_2019Mar20 (16.7 MB, 8 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19_2.mp4
19-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19_2 (9.5 MB, 8 downloads)

bhagavata > Bhagavata_dashama_skandha_chintane_2019Mar19.mp4
19-Mar-2019
Bhagavata_dashama_skandha_chintane_2019Mar19 (16.0 MB, 6 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19_1.mp4
19-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19_1 (12.9 MB, 7 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19.mp4
19-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19 (12.0 MB, 5 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar16_1.mp4
16-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar16_1 (10.2 MB, 25 downloads)