Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

27-06-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttara ayana.
Greeshma rutu.
Jyeshta maasa.
Krishna paksha
Dashami thiti
Guru – Bhruhaspati vaasara
Ashwini nakshtra.
Atiganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu


Bhagavata_10_skandha > Bhagavata_10_skandha_2019Jun25.mp4
25-Jun-2019
Bhagavata_10_skandha_2019Jun25 (14.9 MB, 25 downloads)

Bhagavata_1_skandha > Bhagavata_1_skandha_2019Jun25.mp4
25-Jun-2019
Bhagavata_1_skandha_2019Jun25 (10.5 MB, 14 downloads)

Bhagavata_1_skandha > Bhagavata_1_skandha_2019Jun24.mp4
24-Jun-2019
Bhagavata_1_skandha_2019Jun24 (10.4 MB, 42 downloads)

Bhagavata_10_skandha > Bhagavata_10_skandha_2019Jun24.mp4
24-Jun-2019
Bhagavata_10_skandha_2019Jun24 (13.9 MB, 52 downloads)

adhyatmarasaranjani > Adhyatma_rasaranjani_2019Jun23.mp4
23-Jun-2019
Adhyatma_rasaranjani_2019Jun23 (11.6 MB, 57 downloads)

adhyatmarasaranjani > Adhyatma_rasaranjani_2019Jun23.m4a
23-Jun-2019
Adhyatma_rasaranjani_2019Jun23 (16.6 MB, 50 downloads)

adhyatmarasaranjani > Adhyatma_rasaranjani_2019Jun22.mp4
22-Jun-2019
Adhyatma_rasaranjani_2019Jun22 (11.8 MB, 63 downloads)

adhyatmarasaranjani > Adhyatma_rasaranjani_2019Jun21.mp4
21-Jun-2019
Adhyatma_rasaranjani_2019Jun21 (12.8 MB, 104 downloads)

misc > Harikathamrutasara_Teeka__2019May31.pdf
31-May-2019
Harikathamrutasara_Teeka__2019May31 (236.9 KB, 74 downloads)

elibrary > Hks_2019May29.jpg
29-May-2019
Hks_2019May29 (567.0 KB, 70 downloads)