Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

19-03-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Uttara ayana.
Shishira rutu.
Phalguna maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Mangala – bhomya vaasara
Maagha nakshtra.
Druti yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – Chatrudashi 
Sun rise 6.33, Sun set 06.38
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu


bhagavata > Bhagavata_dashama_skandha_chintane_2019Mar19.mp4
19-Mar-2019
Bhagavata_dashama_skandha_chintane_2019Mar19 (16.0 MB, 1 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19_1.mp4
19-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19_1 (12.9 MB, 0 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19.mp4
19-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar19 (12.0 MB, 0 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar16_1.mp4
16-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar16_1 (10.2 MB, 14 downloads)

bhagavata > Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar16.mp4
16-Mar-2019
Bhagavata_vidyapeetha_2019Mar16 (11.7 MB, 13 downloads)

bhagavata > Bhagavata_saptama_skandha_chintane_mangala_2019Mar13.mp4
13-Mar-2019
Bhagavata_saptama_skandha_chintane_mangala_2019Mar13 (7.2 MB, 9 downloads)

bhagavata > Bhagavata_saptama_skandha_chintane_2019Mar09.mp4
09-Mar-2019
Bhagavata_saptama_skandha_chintane_2019Mar09 (7.9 MB, 24 downloads)

bhagavata > Bhagavata_saptama_skandha_chintane_2019Mar08.mp4
08-Mar-2019
Bhagavata_saptama_skandha_chintane_2019Mar08 (8.8 MB, 21 downloads)

hks_guna_taratamya_sandhi > Hks_guna_taratamya_sandhi_2019Mar05.mp4
05-Mar-2019
Hks_guna_taratamya_sandhi_2019Mar05 (10.6 MB, 17 downloads)

hks_guna_taratamya_sandhi > Hks_guna_taratamya_sandhi_2019Mar04.mp4
04-Mar-2019
Hks_guna_taratamya_sandhi_2019Mar04 (11.4 MB, 25 downloads)