Daily Pravachana

Recent Messages >

Panchanga :

21-09-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Bhadrapada maasa.
Krishna paksha
Saptami thiti
Shani – stira vaasara
Rohini nakshtra.
Sidda yoga
Bava karana 
Shraddha thithi – saptami 
Sun rise 6.16, Sun set 06.25
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana


Akhyana_2_adhyaya > Akhyana_2_adhyaya_2019Sep20.mp4
20-Sep-2019
Akhyana_2_adhyaya_2019Sep20 (11.8 MB, 15 downloads)

hks_pitrugana > Hks_pitrugana_sandhi_2019Sep20.mp4
20-Sep-2019
Hks_pitrugana_sandhi_2019Sep20 (10.5 MB, 22 downloads)

mahabhara_tatparya_nirnaya > Bharata_tatparya_nirnaya_2019Sep20.mp4
20-Sep-2019
Bharata_tatparya_nirnaya_2019Sep20 (5.1 MB, 20 downloads)

mahabhara_tatparya_nirnaya > Bharata_tatparya_nirnaya_2019Sep19.amr
19-Sep-2019
Bharata_tatparya_nirnaya_2019Sep19 (2.6 MB, 44 downloads)

hks_pitrugana > Hks_pitrugana_sandhi_2019Sep19.mp4
19-Sep-2019
Hks_pitrugana_sandhi_2019Sep19 (10.4 MB, 48 downloads)

Akhyana_2_adhyaya > Akhyana_2_adhyaya_2019Sep19.mp4
19-Sep-2019
Akhyana_2_adhyaya_2019Sep19 (11.3 MB, 33 downloads)

misc > Soochane_Patha_2019Sep19.mp3
19-Sep-2019
Soochane_Patha_2019Sep19 (413.5 KB, 49 downloads)

Akhyana_2_adhyaya > Akhyana_2_adhyaya_2019Sep18.mp4
18-Sep-2019
Akhyana_2_adhyaya_2019Sep18 (11.0 MB, 50 downloads)

hks_pitrugana > Hks_pitrugana_sandhi_2019Sep18.mp4
18-Sep-2019
Hks_pitrugana_sandhi_2019Sep18 (8.6 MB, 65 downloads)

hks_pitrugana > Hks_pitrugana_sandhi_2019Sep17.mp4
17-Sep-2019
Hks_pitrugana_sandhi_2019Sep17 (8.6 MB, 99 downloads)