Recent Messages

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may24.Mp4
1.1 MB May 24, 2020
( 24 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may24.Mp4
8.6 MB May 24, 2020
( 10 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may24.Mp4
11.1 MB May 24, 2020
( 36 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may23.Mp4
10.6 MB May 23, 2020
( 45 Downloads )

24-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Bhanu – aditya vaasara
Mrughashira nakshtra
Druti yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - dwithiya 
Sun rise 5.54, Sun set 06.54
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 23, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may22.Mp4
12.4 MB May 22, 2020
( 54 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may22_1.Mp4
12.4 MB May 22, 2020
( 80 Downloads )

23-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti
Shani – stira vaasara
Rohini nakshtra
Atiganda & Sukarma yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 5.54, Sun set 06.54
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 22, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may22.Mp4
451.9 KB May 22, 2020
( 54 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may22.Mp4
2.2 MB May 22, 2020
( 35 Downloads )