Recent Messages

25-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Ashlesha nakshtra
Harshana & Vajra yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 24, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jun24.Mp4
9.5 MB Jun 24, 2020
( 61 Downloads )
Virata_Parva_2020jun24.Mp4
9.0 MB Jun 24, 2020
( 60 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun24.Mp4
2.2 MB Jun 24, 2020
( 25 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun24.Mp4
6.5 MB Jun 24, 2020
( 26 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun24.Mp4
10.3 MB Jun 24, 2020
( 55 Downloads )

24-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Budha – soumya vaasara
Pushya nakshtra
Vyaghatha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 23, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun23.Mp4
11.2 MB Jun 23, 2020
( 47 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun23.Mp4
8.1 MB Jun 23, 2020
( 33 Downloads )
Virata_Parva_2020jun23.Mp4
8.3 MB Jun 23, 2020
( 93 Downloads )