Recent Messages

Bhagavata_10_Skandha_2020may08.Mp4
12.1 MB May 08, 2020
( 101 Downloads )

09-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Shani – stira vaasara
Anuradha nakshtra
Parigha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 5.58, Sun set 06.49
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam Krishnaarpanamastu

May 08, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may07.Mp4
10.3 MB May 07, 2020
( 66 Downloads )

Soochane!
Ivattu,naale(hunnime,paratipat) patha iruvudilla

May 07, 2020

Kesavanama_Telugu_2020may07.Pdf
214.4 KB May 07, 2020
( 32 Downloads )
Kesavanama_Tamil_2020may07.Pdf
194.7 KB May 07, 2020
( 34 Downloads )
Kesavanama_Kannada_2020may07.Pdf
211.4 KB May 07, 2020
( 86 Downloads )
Kesavanama_Devanagari_2020may07.Pdf
182.5 KB May 07, 2020
( 41 Downloads )

07-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Poornima thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Swathi nakshtra
Vyatipata yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - poornima
Sun rise 5.59, Sun set 06.49
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhusudhana
Sarwam Krishnaarpanamastu

May 07, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may06.Mp4
12.7 MB May 06, 2020
( 65 Downloads )