Recent Messages

Panchanga :

08-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemanta rutu.
Margashirsha maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Shani - stira vaasara
Moola nakshtra.
Shoola yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - dwithiya 
Sun rise 6.44, Sun set 05.54
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Dec 07, 2018

Panchanga :

07-12-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Amavsya thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Jyeshta nakshtra.
Druti yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.43, Sun set 05.53
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Dec 07, 2018

Bhagavata_Hosaritti_2018dec07_1.Mp4
7.0 MB Dec 07, 2018
( 367 Downloads )
Bhagavata_Hosaritti_2018dec07.Mp4
17.2 MB Dec 07, 2018
( 357 Downloads )
Bhagavata_Hosaritti_2018dec06.Mp4
12.9 MB Dec 06, 2018
( 436 Downloads )

Kindly update the app from AppStore / Playstore.

Dec 06, 2018

Kindly update the app from Playstore/AppStore

Dec 06, 2018

Chaturdashi_Hosaritti_2018dec05_2.Mp4
12.3 MB Dec 05, 2018
( 638 Downloads )

Kindly update the app from Play Store. 

Dec 05, 2018

Bhagavata_Hosaritti_2018dec05_1.Mp4
9.8 MB Dec 05, 2018
( 380 Downloads )