Recent Messages

Rukmineesha_Vijaya_2019dec30.Mp4
24.2 MB Dec 30, 2019
( 169 Downloads )

Panchanga :

31-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Mangala - bhouma vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Siddi yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.56, Sun set 06.04
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 30, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec29_4.Mp4
12.6 MB Dec 29, 2019
( 149 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec29_3.Mp4
16.3 MB Dec 29, 2019
( 103 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec29_2.Mp4
13.6 MB Dec 29, 2019
( 121 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec29_1.Mp4
12.2 MB Dec 29, 2019
( 109 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec29.Mp4
14.9 MB Dec 29, 2019
( 106 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec28_3.Mp4
19.0 MB Dec 28, 2019
( 102 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec28_2.Mp4
12.2 MB Dec 28, 2019
( 106 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec28_1.Mp4
13.3 MB Dec 28, 2019
( 115 Downloads )