Recent Messages

16-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Shani – stira vaasara
Shatabhisha nakshtra
Vaidruti yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 09.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam krishnaarpanamastu

May 15, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may15.Mp4
10.3 MB May 15, 2020
( 47 Downloads )
Garuda_Purana_2020may15.Mp4
10.3 MB May 15, 2020
( 61 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may15.Mp4
1.7 MB May 15, 2020
( 36 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may15.Mp4
9.5 MB May 15, 2020
( 30 Downloads )
Garuda_Purana_2020may14.Mp4
9.9 MB May 14, 2020
( 74 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020may14.Mp4
11.2 MB May 14, 2020
( 46 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may14.Mp4
3.4 MB May 14, 2020
( 39 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may14.Mp4
11.0 MB May 14, 2020
( 33 Downloads )

15-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Vasanta rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Dhanishta nakshtra
Indra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 5.56, Sun set 06.51
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

May 14, 2020