Recent Messages

Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct05.Mp4
3.9 MB Oct 05, 2019
( 143 Downloads )

Panchanga :

06-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Ashtami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Purva ashada nakshtra.
Atiganda yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - navami
Sun rise 6.18, Sun set 06.13
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana

Oct 05, 2019

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct05.Mp4
4.9 MB Oct 05, 2019
( 34 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara__2019oct05.Mp4
10.0 MB Oct 05, 2019
( 108 Downloads )
Ravi_Vaara_Suladi_2019oct05.Mp4
4.0 MB Oct 05, 2019
( 58 Downloads )

Panchanga :

05-10-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Saptami thiti
Shani - stira vaasara
Moola nakshtra.
Shobhana yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - ashtami
Sun rise 6.18, Sun set 06.13
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana

Oct 04, 2019

Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct04.Mp4
2.9 MB Oct 04, 2019
( 131 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019oct04.Mp4
5.1 MB Oct 04, 2019
( 44 Downloads )
Srinivasa_Kalyana_Bhavishyottara__2019oct04.Mp4
9.2 MB Oct 04, 2019
( 127 Downloads )
Sri_Vadiraja_Kavacham_2019oct03.Mp4
3.5 MB Oct 03, 2019
( 154 Downloads )