Recent Messages

test

Mar 15, 2023

Test

Mar 15, 2023

test

Mar 15, 2023

Test

Mar 15, 2023

Test

Mar 15, 2023

14-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Sapthami Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Jyesta Nakashtra
Vajra Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.36 sunset 6.37
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 15, 2023

14-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Sapthami Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Jyesta Nakashtra
Vajra Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.36 sunset 6.37
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 15, 2023

14-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Sapthami Thithi 
Mangala - Bhouma vaasara
Jyesta Nakashtra
Vajra Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.36 sunset 6.37
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 13, 2023

13-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Shashti Thithi 
Soma -Indu vaasara
Anuradha Nakashtra
Harshana Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.37 sunset 6.37
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2023

12-03-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shubhakruth naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Panchami Thithi 
Bhanu - Aditya vaasara
Vishaka Nakashtra
Vyaghatha Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.38 sunset 6.36
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 11, 2023