Recent Messages

Virata_Parva_2020jun24.Mp4
9.0 MB Jun 24, 2020
( 60 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jun24.Mp4
2.2 MB Jun 24, 2020
( 25 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun24.Mp4
6.5 MB Jun 24, 2020
( 26 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun24.Mp4
10.3 MB Jun 24, 2020
( 55 Downloads )

24-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Budha – soumya vaasara
Pushya nakshtra
Vyaghatha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 5.56, Sun set 07.04
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jun 23, 2020

Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jun23.Mp4
11.2 MB Jun 23, 2020
( 47 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jun23.Mp4
8.1 MB Jun 23, 2020
( 33 Downloads )
Virata_Parva_2020jun23.Mp4
8.3 MB Jun 23, 2020
( 93 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020jun23.Mp4
10.2 MB Jun 23, 2020
( 61 Downloads )

Soochane!
Nale yinda patha hagu pravachana kelakanda reetiyalli irutte.
4pm to 4.45pm hks patha
5pm to 5.45pm tatparya nirnaya patha hagu suladi
6.pm to 6.45pm Bharata pravachana
7pm to 7.45pm Bhagavata pravachana

Jun 22, 2020