Recent Messages

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar17_2.Mp4
10.0 MB Mar 17, 2021
( 49 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar17_1.Mp4
8.4 MB Mar 17, 2021
( 46 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021mar17.Mp4
10.8 MB Mar 17, 2021
( 49 Downloads )

17-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti 
Budha - soumya vaasara
Bharani nakashtra
Aindra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi –  chatruthi
Sun rise 6.34, Sun set 06.37
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 16, 2021

15-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwithiya thiti 
Soma - indu vaasara
Revathi nakashtra
Shukla yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi –  dwithiya
Sun rise 6.35, Sun set 06.37
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 14, 2021

14-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Pratipat thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Uttara bhadrapada nakashtra
Shubha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi –  pratipat
Sun rise 6.36, Sun set 06.37
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 13, 2021

13-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Shani - stira vaasara
Purva bhadrapada nakashtra
Saadya yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi –  none
Sun rise 6.37, Sun set 06.37
Rahu kala 09.00 - 10.30
Massa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 13, 2021

12-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Shatabhisha nakashtra
Sidda yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi –  amavasya
Sun rise 6.37, Sun set 06.36
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2021

12-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Shatabhisha nakashtra
Sidda yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi –  amavasya
Sun rise 6.37, Sun set 06.36
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2021

12-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Shatabhisha nakashtra
Sidda yoga
Shakuni karana 
Shraddha thithi –  amavasya
Sun rise 6.37, Sun set 06.36
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2021