Recent Messages

Bhagavata_5_Skandha_2020feb08.Mp4
9.9 MB Feb 08, 2020
( 74 Downloads )

Soochane!

Tumba tour irodarinda patha madalu aguttilla.march 2 yinda patha irutte

Feb 08, 2020

Panchanga :

08-02-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Shani - stira vaasara
Pushya nakshtra.
Ayushmaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatrudashi & poornima
Sun rise 6.56, Sun set 06.26
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Feb 07, 2020

Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi_2020feb07_2.Mp4
8.6 MB Feb 07, 2020
( 154 Downloads )
Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi_2020feb07_1.Mp4
8.6 MB Feb 07, 2020
( 137 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2020feb07_1.Mp4
11.5 MB Feb 07, 2020
( 85 Downloads )
Hks_Sakala_Durita_Nivarana_Sandhi_2020feb07.Mp4
8.6 MB Feb 07, 2020
( 104 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2020feb07.Mp4
9.8 MB Feb 07, 2020
( 66 Downloads )
Hks_Karmavimochana_Sandhi_2020feb05.Mp4
10.4 MB Feb 05, 2020
( 179 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2020feb05.Mp4
7.6 MB Feb 05, 2020
( 168 Downloads )