Recent Messages

19-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Dashami thiti 
Soma - indu vaasara
Vishakha nakashtra
Shubha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.03, Sun set 07.04
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 18, 2021

Teertha_Prabandha_Uttara_2021jul18.Mp4
4.5 MB Jul 18, 2021
( 154 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2021jul18.Mp4
6.5 MB Jul 18, 2021
( 110 Downloads )
Aadiparva_2021jul18.Mp4
7.2 MB Jul 18, 2021
( 75 Downloads )
Naivedya_Prakarana_Sandhi_2021jul18_1.Mp4
7.1 MB Jul 18, 2021
( 95 Downloads )
Naivedya_Prakarana_Sandhi_2021jul18.Mp4
1021.7 KB Jul 18, 2021
( 58 Downloads )

18-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Navami thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Swathi nakashtra
Saadya yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.03, Sun set 07.04
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 17, 2021

17-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti 
Shani - stira vaasara
Chitra nakashtra
Shiva upari Sidda yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 6.03, Sun set 07.04
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 16, 2021

16-07-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Dakshinayana 
Greeshma rutu
Ashada maasa
Shukla paksha
Saptami thiti 
Shukra - bhrughu vaasara
Hastha nakashtra
Parigha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – saptami
Sun rise 6.01, Sun set 07.04
Rahu kala 10.30 - 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 15, 2021

Soochane!
Dakshinayana parvakala prayukta nale sanje patha hagu pravachana iruvudilla.naliddu irutte

Jul 15, 2021