Recent Messages

24-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Shukra – bhrughu vaasara
Purva phalguni nakshtra
Variyaan yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatruthi 
Sun rise 6.05, Sun set 07.02
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 23, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jul23.Mp4
5.8 MB Jul 23, 2020
( 50 Downloads )
Virata_Parva_2020jul23.Mp4
6.4 MB Jul 23, 2020
( 48 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul23.Mp4
2.4 MB Jul 23, 2020
( 26 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul23.Mp4
12.3 MB Jul 23, 2020
( 39 Downloads )

23-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Magha nakshtra
Vyatipata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - thruthiya 
Sun rise 6.05, Sun set 07.02
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 22, 2020

23-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Magha nakshtra
Vyatipata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - thruthiya 
Sun rise 6.05, Sun set 07.02
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 22, 2020

23-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Shravana maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Guru – bhruhaspati vaasara
Magha nakshtra
Vyatipata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - thruthiya 
Sun rise 6.05, Sun set 07.02
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 22, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jul22.Mp4
5.4 MB Jul 22, 2020
( 50 Downloads )
Virata_Parva_2020jul22.Mp4
12.5 MB Jul 22, 2020
( 40 Downloads )