Recent Messages

Anu_Vrundavana_Akhyana_Bangalore_2021mar31.Mp4
12.6 MB Mar 31, 2021
( 147 Downloads )

31-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti 
Budha - soumya vaasara
Swathi nakashtra
Harshana yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 6.23, Sun set 06.40
Rahu kala 12.00 - 01.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 30, 2021

30-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Chitra nakashtra
Vyaghata yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – dwithiya
Sun rise 6.24, Sun set 06.40
Rahu kala 03.00 - 04.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 29, 2021

Soochane!
Naleyinda 2/4/2021 varegu patha iralla.sri satyabodharu,sri sudheendraru,sri vadirajaru hagu sri vyasarajara aradhanegalu varuse aagi iruvudarinda

Mar 29, 2021

Anu_Vrundavana_Akhyana_Bangalore_2021mar29.Mp4
12.1 MB Mar 29, 2021
( 123 Downloads )

29-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti 
Soma - indu vaasara
Hastha nakashtra
Druva yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 6.24, Sun set 06.40
Rahu kala 07.30 - 09.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 28, 2021

Anu_Vrundavana_Akhyana_Bangalore_2021mar28_1.Mp4
9.9 MB Mar 28, 2021
( 143 Downloads )
Anu_Vrundavana_Akhyana_Bangalore_2021mar28.Mp4
7.7 MB Mar 28, 2021
( 157 Downloads )

28-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Poornima thiti 
Bhanu - aditya vaasara
Uttara phalguni nakashtra
Vruddi yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – poornima
Sun rise 6.25, Sun set 06.39
Rahu kala 04.30 - 06.00
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 27, 2021

27-03-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti 
Shani - stira vaasara
Purva phalguni nakashtra
Ganda yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi –  chatrudashi
Sun rise 6.26, Sun set 06.39
Rahu kala 09.00 - 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 27, 2021