Recent Messages

Panchanga :

28-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Shani - stira vaasara
Uttara ashada nakshtra.
Vyaghata yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.54, Sun set 06.02
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 27, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec27_5.Mp4
11.5 MB Dec 27, 2019
( 114 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec27_4.Mp4
3.5 MB Dec 27, 2019
( 89 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec27_3.Mp4
9.3 MB Dec 27, 2019
( 90 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec27_2.Mp4
13.0 MB Dec 27, 2019
( 130 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec27_1.Mp4
4.5 MB Dec 27, 2019
( 122 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec27.Mp4
10.5 MB Dec 27, 2019
( 164 Downloads )
Rukmineesha_Vijaya_2019dec26_1.Mp4
52.5 MB Dec 26, 2019
( 173 Downloads )

Panchanga :

27-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Shukla paksha
Pratipat thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Purva ashada nakshtra.
Druva yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 6.54, Sun set 06.02
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 26, 2019

Rukmineesha_Vijaya_2019dec26.Mp4
11.1 MB Dec 26, 2019
( 195 Downloads )