Recent Messages

Geete_Chippagiri_2019nov16_3.Mp4
14.2 MB Nov 16, 2019
( 100 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov16_2.Mp4
10.5 MB Nov 16, 2019
( 101 Downloads )

Panchanga :

17-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Panchami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Punarvasu nakshtra.
Shubha yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - panchami 
Sun rise 6.32, Sun set 05.52
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 16, 2019

Geete_Chippagiri_2019nov16_1.Mp4
9.4 MB Nov 16, 2019
( 123 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov16.Mp4
15.1 MB Nov 16, 2019
( 154 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov15.Mp4
6.5 MB Nov 15, 2019
( 71 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov15_1.Mp4
9.5 MB Nov 15, 2019
( 138 Downloads )
Geete_Chippagiri_2019nov15.Mp4
14.4 MB Nov 15, 2019
( 202 Downloads )

Panchanga :

16-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Shani - stira vaasara
Aardhra nakshtra.
Sidda & Saadya yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - chatruthi 
Sun rise 6.31, Sun set 05.52
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 15, 2019

Panchanga :

15-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Karthika maasa.
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Mrughashira nakshtra.
Shiva yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - thruthiya 
Sun rise 6.31, Sun set 05.52
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 15, 2019