Recent Messages

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020nov09_2.Mp4
9.3 MB Nov 09, 2020
( 100 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020nov09_1.Mp4
9.8 MB Nov 09, 2020
( 90 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020nov09.Mp4
9.8 MB Nov 09, 2020
( 80 Downloads )

10-11-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Nija ashvina maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Mangala –  bhouma vaasara
Purvaphalguni nakshtra
Aindra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – dashami
Sun rise 6.29, Sun set 05.53
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka  - Shri Indira damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 09, 2020

09-11-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Nija ashvina maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Soma –  indu vaasara
Magha nakshtra
Brahma yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi – navami
Sun rise 6.28, Sun set 05.53
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka  - Shri Indira damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 08, 2020

Aadiparva_2020nov07_1.Mp4
6.3 MB Nov 07, 2020
( 62 Downloads )
Aadiparva_2020nov07.Mp4
6.0 MB Nov 07, 2020
( 50 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020nov07_1.Mp4
7.5 MB Nov 07, 2020
( 65 Downloads )
Kakshya_Taratamya_Sandhi_2020nov07.Mp4
9.7 MB Nov 07, 2020
( 54 Downloads )

08-11-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Nija ashvina maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Bhanu –  aditya vaasara
Ashlesha nakshtra
Shukla yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi – ashtami
Sun rise 6.28, Sun set 05.54
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka  - Shri Indira damodara 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 07, 2020