Recent Messages

Panchanga :

29-09-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Partipat thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Hastha nakshtra.
Brahma yoga
Kimstughna karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.17, Sun set 06.18
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana

Sep 29, 2019

Hks_Pitrugana_Sandhi_2019sep28_1.Mp4
8.8 MB Sep 28, 2019
( 83 Downloads )
Akhyana_3_Adhyaya_2019sep28.Mp4
17.8 MB Sep 28, 2019
( 70 Downloads )
Hks_Pitrugana_Sandhi_2019sep28.Mp4
8.8 MB Sep 28, 2019
( 41 Downloads )
Hks_Pitrugana_Sandhi_2019sep27.Mp4
9.7 MB Sep 27, 2019
( 37 Downloads )
Akhyana_3_Adhyaya_2019sep27_1.Mp4
8.9 MB Sep 27, 2019
( 27 Downloads )
Akhyana_3_Adhyaya_2019sep27.Mp4
11.6 MB Sep 27, 2019
( 38 Downloads )

Panchanga :

28-09-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Bhadrapada maasa.
Krishna paksha
Amaavaasya thiti
Shani - stira vaasara
Uttara phalguni nakshtra.
Shukla yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi - amaavaasya 
Sun rise 6.17, Sun set 06.19
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpana

Sep 27, 2019

Panchanga :

27-09-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Varsha rutu.
Bhadrapada maasa.
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Shubha yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatrudashi 
Sun rise 6.17, Sun set 06.20
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpana

Sep 26, 2019

Hks_Pitrugana_Sandhi_2019sep26.Mp4
9.4 MB Sep 26, 2019
( 42 Downloads )