Recent Messages

Panchanga :

15-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttarayana
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Krishna paksha
Panchami thiti
Budha- soumya vaasara
Purva phalguni nakshtra.
Shobhana yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - panchami & shashti
Sun rise 6.59, Sun set 06.13
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 14, 2020

Panchanga :

14-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Krishna paksha
Chatruthi thiti
Mangala - bhouma vaasara
Magha nakshtra.
Ayushmaan & Soubhagya yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.59, Sun set 06.13
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 13, 2020

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jan13.Mp4
13.1 MB Jan 13, 2020
( 40 Downloads )
Vaikuntha_Varnane_2020jan13.Mp4
7.2 MB Jan 13, 2020
( 77 Downloads )
Swapna_Pada_2020jan13.Mp4
9.0 MB Jan 13, 2020
( 77 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_Chintane_2020jan12.Mp4
7.8 MB Jan 12, 2020
( 47 Downloads )
Vaikuntha_Varnane_2020jan12.Mp4
8.6 MB Jan 12, 2020
( 79 Downloads )
Swapna_Pada_2020jan12.Mp4
7.8 MB Jan 12, 2020
( 90 Downloads )

Panchanga :

13-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Pushya maasa.
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Soma - indu vaasara
Ashlesha nakshtra.
Preeti yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.59, Sun set 06.12
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 12, 2020

Vaikuntha_Varnane_2020jan11.Mp4
8.5 MB Jan 12, 2020
( 102 Downloads )