Recent Messages

Aadiparva_2020sep15.Mp4
8.7 MB Sep 15, 2020
( 49 Downloads )

16-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti
Budha – soumya vaasara
Magha nakshtra
Sidda upari Saadya yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatrudashi
Sun rise 6.15, Sun set 06.28
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 15, 2020

Ekadasha_Skandha_2020sep14.Mp4
6.4 MB Sep 14, 2020
( 37 Downloads )
Aadiparva_2020sep14.Mp4
7.9 MB Sep 14, 2020
( 33 Downloads )
Sri_Vignana_Nidhi_Teerthara_Samsmarane_2020sep14.Mp4
10.3 MB Sep 14, 2020
( 32 Downloads )
Bheemesha_Vittalara_Sandhimala_Sandhi_2020sep14.Mp4
2.8 MB Sep 14, 2020
( 30 Downloads )

15-09-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Varsha rutu
Bhadrapada maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti
Mangala – bhouma vaasara
Ashlesha nakshtra
Shiva yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thrayodashi
Sun rise 6.15, Sun set 06.29
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka  - Shri Ananda purushothama 
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

Sep 14, 2020

Ekadasha_Skandha_2020sep13.Mp4
10.4 MB Sep 13, 2020
( 40 Downloads )
Aadiparva_2020sep13.Mp4
3.9 MB Sep 13, 2020
( 29 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020sep13.Mp4
1.3 MB Sep 13, 2020
( 26 Downloads )