Recent Messages

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul08.Mp4
2.1 MB Jul 08, 2020
( 1 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jul08.Mp4
4.5 MB Jul 08, 2020
( 1 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul08.Mp4
11.4 MB Jul 08, 2020
( 2 Downloads )

08-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Budha – soumya vaasara
Dhanishta nakshtra
Preeti yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi - chatruthi 
Sun rise 6.00, Sun set 07.05
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 07, 2020

Ekadasha_Skandha_2020jul07.Mp4
7.8 MB Jul 07, 2020
( 18 Downloads )
Virata_Parva_2020jul07.Mp4
6.9 MB Jul 07, 2020
( 13 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020jul07.Mp4
3.6 MB Jul 07, 2020
( 12 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020jul07.Mp4
7.3 MB Jul 07, 2020
( 12 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020jul07.Mp4
8.1 MB Jul 07, 2020
( 18 Downloads )

07-07-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Ashada maasa
Krishna paksha
Dwithiya thiti
Mangala – bhouma vaasara
Shravana nakshtra
Vishkhambha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 5.59, Sun set 07.05
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Dhanya shridhara
Sarwam shri krishnaarpanamastu

Jul 06, 2020