Recent Messages

Panchanga :

01-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Uttara ashada nakshtra.
Vruddi yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - panchami
Sun rise 6.40, Sun set 05.52
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 30, 2019

Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019nov30.Mp4
3.3 MB Nov 30, 2019
( 155 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov30.Mp4
7.3 MB Nov 30, 2019
( 89 Downloads )
Geete_Sankshepa_Chintane_4_2019nov30.Mp4
9.2 MB Nov 30, 2019
( 154 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov30.Mp4
9.7 MB Nov 30, 2019
( 95 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019nov29.Mp4
2.2 MB Nov 30, 2019
( 144 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov29.Mp4
6.8 MB Nov 30, 2019
( 79 Downloads )
Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov29.Mp4
11.0 MB Nov 30, 2019
( 135 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov29.Mp4
9.2 MB Nov 30, 2019
( 89 Downloads )

Panchanga :

30-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Shani - stira vaasara
Purva ashada nakshtra.
Ganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 29, 2019