Recent Messages

Harivamsha_Chintane_2019dec07.Mp4
14.2 MB Dec 07, 2019
( 159 Downloads )

Panchanga :

08-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti
Bhanu - aditya vaasara
Ashwini nakshtra.
Variyaan yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.44, Sun set 05.54
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 07, 2019

_Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019dec06.Mp4
2.8 MB Dec 06, 2019
( 150 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019dec06.Mp4
5.7 MB Dec 06, 2019
( 65 Downloads )
Harivamsha_Chintane_2019dec06.Mp4
11.8 MB Dec 06, 2019
( 114 Downloads )

Panchanga :

07-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Ekadashi thiti (dashami acharane)
Shani - stira vaasara
Revathi nakshtra.
Vyatipaata yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - none
Sun rise 6.43, Sun set 05.53
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 06, 2019

Chintane_2019dec06.Mp4
3.3 MB Dec 06, 2019
( 151 Downloads )

Shrimadbhagavatha Sapthaha at Thothadri - Swayamvyaktha Kshetra  from 11.02.2020 to 17.02.2020 - Pravachana by Shri Kurnool Shrinivasachar.

10.02.2020 - Dep. from Bengaluru. 18.02.2020 - Dep.from Thirunelveli.

Intetested persons may please contact N.S.Vasudeva for further details - 9686565754

Dec 06, 2019

[12/5, 18:28] Vasudevar jp: Shrimadbhagavatha Sapthaha at Thothadri - Swayamvyaktha Kshetra  from 11.02.2020 to 17.02.2020 - Pravachana by Shri Kurnool Shrinivasachar. 10.02.2020 - Dep. from Bengaluru. 18.02.2020 - Dep.from Thirunelveli
[12/5, 18:31] Vasudevar jp: Intetested persons may please contact N.S.Vasudeva for further details - 9686565754

Dec 05, 2019

Panchanga :

06-12-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Dashami thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Siddi yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - dashami
Sun rise 6.43, Sun set 05.53
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Dec 05, 2019