Recent Messages

17-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Poorvaphalguni nakashtra
Shoola yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Poornima
Sun rise 6.34 Sun set 06.37
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 16, 2022

15-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Mangala - bhouma vaasara
Ashlesha nakashtra
Sukarma yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, dwadashi and Tryodashi
Sun rise 6.35 Sun set 06.37
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 14, 2022

13-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Punarvasu nakashtra
Shobana yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.37 Sun set 06.37
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2022

12-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Shani - Stira vaasara
Aridra nakashtra
Sowbhagya yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.38 Sun set 06.36
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 11, 2022

11-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Mrughashira nakashtra
Ayushman yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.38 Sun set 06.36
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 10, 2022

10-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Ashtami thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Rohini nakashtra
Preethi yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 6.39 Sun set 06.36
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 09, 2022

08-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Shashti thiti
Mangala - bhouma vaasara
Kruthika nakashtra
Vaidruthi yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.41, Sun set 06.36
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 07, 2022

07-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Panchami thiti
Soma - Indu vaasara
Bharani nakashtra
Aindra yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.41, Sun set 06.35
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 06, 2022

06-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Chaturthi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Ashwini nakashtra
Bramha yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – chaturthi
Sun rise 6.42, Sun set 06.35
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 05, 2022

05-03-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Shani - Stira vaasara
Revati nakashtra
Shukla yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Thruthiya
Sun rise 6.43, Sun set 06.35
Rahu kala 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 05, 2022