Recent Messages

03-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Thruthiya thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Aardhra nakshtra
Shubha yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – thruthiya
Sun rise 6.41, Sun set 05.52
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 02, 2020

Chintane_2020dec01_1.Mp4
9.5 MB Dec 01, 2020
( 294 Downloads )
Chintane_2020dec01.Mp4
10.0 MB Dec 01, 2020
( 269 Downloads )

01-12-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Krishna paksha
Pratipat thiti
Mangala - bhouma vaasara
Rohini nakshtra
Sidda yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – pratipat
Sun rise 6.40, Sun set 05.52
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Shri Keshava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 30, 2020

29-11-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu - aditya vaasara
Krutika nakshtra
Parigha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – poornima
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 28, 2020

29-11-2020
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Dakshinaayana
Sharad rutu
Karthika maasa
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Bhanu - aditya vaasara
Krutika nakshtra
Parigha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi – poornima
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Indira Damodara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Nov 28, 2020

Prameya_Suladi_Anugraha_2020nov27_1.Mp4
11.6 MB Nov 27, 2020
( 120 Downloads )
Prameya_Suladi_Anugraha_2020nov27.Mp4
5.6 MB Nov 27, 2020
( 129 Downloads )
Karteeka_Masa_Mahatmya_2020nov27.Mp4
7.4 MB Nov 27, 2020
( 161 Downloads )
Ekadasha_Skandha_2020nov27_1.Mp4
3.6 MB Nov 27, 2020
( 116 Downloads )