Recent Messages

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr13.Mp4
9.2 MB Apr 13, 2020
( 42 Downloads )

Panchanga :

13-04-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Krishna paksha
Shashti thiti
Soma - Indu vaasara
Moola nakshtra.
Parigha yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - Shashti
Sun rise 6.13. Sun set 06.42
Rahu kala 07:30 to 09:00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 12, 2020

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr12.Mp4
12.6 MB Apr 12, 2020
( 40 Downloads )

Panchanga :

12-04-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Krishna paksha
Panchami thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Jyeshtha nakshtra.
Variyan yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - Panchami
Sun rise 6.14. Sun set 06.42
Rahu kala 04:30 to 06:00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 11, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020apr11.Mp4
7.3 MB Apr 11, 2020
( 88 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr11.Mp4
8.8 MB Apr 11, 2020
( 43 Downloads )
Vaivaha_Suladi_2020apr10.Mp4
5.2 MB Apr 10, 2020
( 58 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr10.Mp4
8.9 MB Apr 10, 2020
( 48 Downloads )

Panchanga :

11-04-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Krishna paksha
Chaturthi thiti
Shani - Stira vaasara
Anuradha nakshtra.
Siddi & Vyathipatha yoga
Bava karana 
Shraddha thithi - Chaturthi
Sun rise 6.14. Sun set 06.42
Rahu kala 09:00 to 10:30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 10, 2020

Panchanga :

10-04-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Krishna paksha
Truthiya thiti
Shukra - Bhargava vaasara
Vishaka nakshtra.
Vajra yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - Truthiya
Sun rise 6.15. Sun set 06.42
Rahu kala 10:30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 09, 2020