Recent Messages

Bhagavata_10_Skandha_2020may31.Mp4
9.9 MB May 31, 2020
( 70 Downloads )

01-06-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Dashami thiti
Soma – indu vaasara
Hasta nakshtra
Siddi yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - none 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam Shri krishnaarpanamastu

May 31, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may31.Mp4
3.7 MB May 31, 2020
( 42 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may31.Mp4
7.1 MB May 31, 2020
( 42 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may31.Mp4
10.6 MB May 31, 2020
( 70 Downloads )

31-05-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Greeshma rutu
Jyeshta maasa
Shukla paksha
Navami thiti
Bhanu – aditya vaasara
Uttara phalguni nakshtra
Vajra yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi - navami & dashami 
Sun rise 5.53, Sun set 06.57
Rahu kala 04.30 to 06.00
Maasa niyamaka - Shri Rama Trivikrama
Sarwam shri krishnaarpanamastu

May 30, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020may30.Mp4
12.2 MB May 30, 2020
( 69 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020may30.Mp4
3.2 MB May 30, 2020
( 50 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020may30.Mp4
6.7 MB May 30, 2020
( 49 Downloads )
Sreedavittaladasara_Phalastuti_Sandhi_2020may30.Mp4
9.6 MB May 30, 2020
( 72 Downloads )