Recent Messages

Panchanga :

31-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Shukla paksha
Shashti thiti
Shukura - bhrughu vaasara
Revathi nakshtra.
Saadya yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - saptami
Sun rise 6.59, Sun set 06.22
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 30, 2020

Panchanga :

30-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Shukla paksha
Panchami thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Sidda yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - shashti
Sun rise 6.59, Sun set 06.22
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 30, 2020

Satyam_Jagat_Chintane_2020jan27.Mp4
10.6 MB Jan 27, 2020
( 267 Downloads )

Panchanga :

28-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Mangala - bhouma vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Parigha yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.59, Sun set 06.21
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 27, 2020

Panchanga :

27-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Soma - indu vaasara
Shatabhisha nakshtra.
Variyaan yoga
Taitila karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.59, Sun set 06.20
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 26, 2020

Panchanga :

26-01-2020
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Shishira rutu.
Magha maasa.
Shukla paksha
Dwithiya thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Dhanishta nakshtra.
Vyatipaata yoga
Baalava karana 
Shraddha thithi - dwithiya
Sun rise 6.59, Sun set 06.20
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Jan 25, 2020

Dasara_Chintane_2020jan25_4.Mp4
15.7 MB Jan 25, 2020
( 230 Downloads )
Dasara_Chintane_2020jan25_3.Mp4
1.3 MB Jan 25, 2020
( 143 Downloads )
Dasara_Chintane_2020jan25_2.Mp4
13.4 MB Jan 25, 2020
( 164 Downloads )
Dasara_Chintane_2020jan25_1.Mp4
15.0 MB Jan 25, 2020
( 132 Downloads )