Recent Messages

11-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Shravana nakshtra
Variyaan yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 6.55, Sun set 06.28
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 10, 2021

11-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Amavasya thiti 
Guru - bhruhaspati vaasara
Shravana nakshtra
Variyaan yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi – amavasya
Sun rise 6.55, Sun set 06.28
Rahu kala 01.30 to 03.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 10, 2021

10-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Chatrudashi thiti 
Budha - soumya vaasara
Uttaraashada nakshtra
Siddi upari Vyatipaata yoga
Bhadhra karana 
Shraddha thithi – chatrudashi
Sun rise 6.55, Sun set 06.27
Rahu kala 12.00 to 01.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 09, 2021

Soochane!
Bidige yinda patha pravachana shuru agutte.astara varegu nadeda patha chintane madikolla bekagi koruttene

Feb 09, 2021

Soochane!
Ivattu sanje pradosha iruvudarinda patha iruvudilla.nale irutte

Feb 09, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb08.Mp4
9.7 MB Feb 08, 2021
( 95 Downloads )

09-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Thrayodashi thiti 
Mangala - bhouma vaasara
Purvaashada nakshtra
Vajra yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi – ekadashi, dwadashi & thrayodashi
Sun rise 6.56, Sun set 06.27
Rahu kala 03.00 to 04.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 08, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb07.Mp4
8.1 MB Feb 07, 2021
( 94 Downloads )

08-02-2021
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Sharvari naama samvatsara
Uttaraayana
Hemanta rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dwadashi thiti (upavasa)
Soma - indu vaasara
Moola nakshtra
Harshana yoga
Koulava karana 
Shraddha thithi – none
Sun rise 6.56, Sun set 06.26
Rahu kala 07.30 to 09.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 07, 2021

Kakshya_Taratamya_Sandhi_2021feb06_1.Mp4
8.6 MB Feb 06, 2021
( 96 Downloads )