Recent Messages

28-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Ekadashi thiti
Shukra - Bhrughu vaasara
Jyestha nakashtra
Dhruva yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.59, Sun set 06.21
Rahu kala 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 27, 2022

Prameya_Bhaga_Suladigalu_9_11_2021_H1otiftrckw_Mp3_.Mp3
16.2 MB Jan 27, 2022
( 307 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_8_11_2021_Cko0rwdwxtc_Mp3_.Mp3
13.8 MB Jan 27, 2022
( 165 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_7_11_2021_Tanyfj_C0_Mp3_.Mp3
17.1 MB Jan 27, 2022
( 155 Downloads )
Prameya_Bhaga_Suladigalu_6_11_2021_Jandti8lmy0_Mp3_.Mp3
18.7 MB Jan 27, 2022
( 159 Downloads )

27-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Dashami thiti
Guru - Bruhaspati vaasara
Anuradha nakashtra
Vruddi yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.50, Sun set 06.20
Rahu kala 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 27, 2022

26-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Navami thiti
Budha - Sowmya vaasara
Swati upari Vishaka nakashtra
Ganda yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.50, Sun set 06.20
Rahu kala 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 25, 2022

25-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Ashtami thiti
Mangala - Bhouma vaasara
Chitra nakashtra
Druthi upari Shoola yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami
Sun rise 7.00, Sun set 06.19
Rahu kala 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 24, 2022

24-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Sapthami thiti
Soma - Indu vaasara
Hastha nakashtra
Sukarma yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami
Sun rise 7.00, Sun set 06.19
Rahu kala 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 23, 2022

23-01-2022
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Plava naama samvatsara
Uttarayana
Hemantha rutu
Pousha maasa
Krishna paksha
Panchami upari Shashti thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Uttaraphalguni nakashtra
Atiganda yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 7.00, Sun set 06.18
Rahu kala 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 22, 2022