Recent Messages

10-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Punarvasu Nakashtra
Variyaan Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.15 sunset 6.34
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 09, 2023

09-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Shani - Stira vaasara
Aaridra Nakashtra
Vyathipata Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.15 sunset 6.34
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 08, 2023

08-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Mrughashira Nakashtra
Siddi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Navami
Sun rise 6.14 sunset 6.35
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 07, 2023

07-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Ashtami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Rohini Nakashtra
Vajra Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Sapthami & Ashtami
Sun rise 6.14 sunset 6.36
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 06, 2023

06-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Kruthika Nakashtra
Harshana Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.14 sunset 6.37
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 05, 2023

05-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Bharani Nakashtra
Dhruva upari Vyaghatha Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.14 sunset 6.38
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 04, 2023

04-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Soma - Indu vaasara
Ashwini Nakashtra
Vruddhi Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.14 sunset 6.38
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 03, 2023

03-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Revathi Nakashtra
Ganda Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.14 sunset 6.39
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 02, 2023

03-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Revathi Nakashtra
Ganda Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.14 sunset 6.39
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 02, 2023

02-09-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Varsha rutu
Nija shravana maasa
Krishna paksha
Truthiya thithi
Shani - Stira vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Shoola Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.14 sunset 6.40
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shribuddi Hrushikesha
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Sep 01, 2023