Recent Messages

Bhagavata_5_Skandha_2019nov30.Mp4
9.7 MB Nov 30, 2019
( 57 Downloads )
Sadhana_Bhaga_Suladigalu_2019nov29.Mp4
2.2 MB Nov 30, 2019
( 135 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov29.Mp4
6.8 MB Nov 30, 2019
( 59 Downloads )
Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov29.Mp4
11.0 MB Nov 30, 2019
( 120 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha_2019nov29.Mp4
9.2 MB Nov 30, 2019
( 50 Downloads )

Panchanga :

30-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Chatruthi thiti
Shani - stira vaasara
Purva ashada nakshtra.
Ganda yoga
Vanik karana 
Shraddha thithi - chatruthi
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 09.00 to 10.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 29, 2019

Panchanga :

29-11-2019
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Vikari naama samvatsara.
Dakshinayana.
Hemantha rutu.
Maarghashira maasa.
Shukla paksha
Thruthiya thiti
Shukru - bhrughu vaasara
Moola nakshtra.
Shoola yoga
Garaja karana 
Shraddha thithi - thruthiya
Sun rise 6.39, Sun set 05.52
Rahu kala 10.30 to 12.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Nov 28, 2019

Bharata_Tatparya_Nirnaya_2019nov28.Mp4
5.4 MB Nov 28, 2019
( 61 Downloads )
Geete_Sankshepa_Chintane_2019nov28.Mp4
11.7 MB Nov 28, 2019
( 136 Downloads )
Bhagavata_5_Skandha__2019nov28.Mp4
10.3 MB Nov 28, 2019
( 63 Downloads )