Recent Messages

23-04-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Krishna paksha
Amavasya thiti
Guru - bhruhaspati vaasara
Ashwini nakshtra.
Preeti yoga
Naagavaan karana 
Shraddha thithi - pratipat
Sun rise 6.06 Sun set 06.45
Rahu kala 01.30 to 03.00
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 22, 2020

Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020apr22.Mp4
3.4 MB Apr 22, 2020
( 63 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr22.Mp4
11.2 MB Apr 22, 2020
( 51 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020apr22.Mp4
11.8 MB Apr 22, 2020
( 69 Downloads )

Panchanga :

22-04-2020
Sri Gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu preethyartham . 
Sharvari naama samvatsara.
Uttaraayana.
Vasanta rutu.
Chaitra maasa.
Krishna paksha
Amavasya thiti
Budha - soumya vaasara
Revathi nakshtra.
Vishkambha yoga
Chatushpaat karana 
Shraddha thithi - amavasya
Sun rise 6.07 Sun set 06.44
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpanamastu

Apr 21, 2020

Bhagavata_10_Skandha_2020apr21_1.Mp4
11.1 MB Apr 21, 2020
( 62 Downloads )
Shree_Shedhadasara_Suladigalu_2020apr21.Mp4
2.6 MB Apr 21, 2020
( 58 Downloads )
Bharata_Tatparya_Nirnaya_2020apr21.Mp4
9.8 MB Apr 21, 2020
( 44 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020apr21.Mp4
11.1 MB Apr 21, 2020
( 82 Downloads )
Bhagavata_10_Skandha_2020apr20.Mp4
12.0 MB Apr 20, 2020
( 84 Downloads )